הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       


קורי 

קורי עדימ 
.יעובש לויט לולסמו 
:עובשה לויט 

טפושה לחנו רחג לחנ 
פוקסורוה 

ןוכדעב תיגולורטסא תיזחת 
ינבל תיתנש תיזחתו יעובש 
.שדוחה לזמ 

!תיזחתה תאירקל ןאכ וצחיל 
ןובאיתב 

וחבטממ יעובש ןוכתמ 
!ינורהא לארשי לש 
:חבטמב עובשהו 

םוש םע שבכ לישבת 

...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר - יביטנרטלא 

םירוה
םידלי
:"יביטנרטלא" תוניפ רגאמ
היגרנא יזכרמו הגוי והגירב
אפרמ יחמצו תואירב
תויגוז
המדקה - ...ינפל םילימ המכ
תורפס
תובושתו תולאש
תונעל חמשנ - הלאש ונל וחליש

ןאנפב םיפסונ םיצורע 

הבהאב םישלוגל תכרעמהמ - תועתפה
תיבה תקוזחתל םיפיט - ןויסנמ
סואה הד ןוא םיקנירד - גזומה

בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006