הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       


רתאה תודוא
םישלוגה ברקב הבר הדהאל הכז זא רבכו ,1998 ב תילארשיה תשרב וכרד תא לחה יאנפה תועשל רתאה - ןאנפ
םידקוממ םינכת וישלוגל קינעמו עובש ידמ עובק ןפואב ןכדעתמ רתאה .ובש םיידוחיה םינכתה תוכזב
.תעל תעמ םיבחרתמה ןיינע יאשונב רתויב םייתוכיאו
.ןכותה יקפס םה החלצהל םייתימאה םיארחאה ךא ,ףסונה דמימה תרבח תלעפתמו המיקה רתאה תא
!םמוחתב העיד יגיהנמ םלוכ

םיארוקה תליהקל המורת תרטמ ךותמ - תמדוקה ותסרגב רתאל דוגינב ,תומוסרפ רתאה ליכמ ,וז ותסריגב
םיעצבמ םכל קפסל הרטמ ךותמ רתאב םימסרופמה םיעצבמה לכ תא םינחובו םימזוי ונא .רמשל ונל בושח התוא
.םייאדכו םייתימא

.רופישל תושקב םשל םאו הכימת תעבה םשל םא - םכיתוינפ תא אורקל תע לכב חמש רתאה תווצ
.תוסחיתה תולבקמ תוינפה לכ

- תויעוצקמ תולאש לואשל םוקמ ונשי תיביטנרטלאה האופרה תניפב
.בחר םידמלתמ להקו בר ןויסנ ילעב םיחכומ עוצקמ ישנא ידי לע תונענ ןלוכ תולאשה לכ
דחא לכ רובע תע לכב תאז תושעל חמשנו - רבעב םכקלחל רוזעל ונחלצה םא םיחמש ונא
.ותייעבל ןורתפ רחא שופיחב וביל לע הלאש רשא

!ןאנפב שולגל וכישמת
.רתאה תווצ

[ םדוקה דומעל הרזחל ןאכ וצחיל ]

בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006