הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
ינורהא לארשי לש וחבטממ שדח ןוכתמ - עובש ידמ 


?הנכהל לקו םיעט ?בוט לכוא םיבהוא

,םיכרצמה תא תונקל אוה תושעל םכילעש לכ
...ו אילפהל תורורבה הנכהה תוארוה רחא בוקעל

:חבטמב עובשהו
םוש םע שבכ לישבת

:םיכרצמה
תולודג תויבוקל ךותח ,(ףתכ וא קוש) שבכ רשב וליק יצחו 1
תיז ןמש תופכ 4
קד םיסורפ ,םילצב 2
םיסורפו םיפולק ,םירזג 2
הסורפ ,דבלב ןבלה קלחה - השירכ 1
חמק תופכ 2
לק ,שבי םודא ןיי קובקב 1
תומלש ,תופולק םוש יניש 12
ןימיט ילועבג 2
ןירמזור לועבג 1
הרבסוכ ילועבג 4
הנפד הלע 1
תוצוצקו םיניערג אלל ,תופולק ,תוינבגע 4
ירט ןוחט רוחש לפליפ ,חלמ:הנכהה ןפוא
רשבה תא םיריבעמ .רשבה תא הפי וב םימיחשמו ,ןמשה תא לודג ריסב םיממחמ -
.הרעקל
.תוקד 5 -כ םינגטמו םיבברעמ ,השירכהו רזגה ,לצבה תא ריסל םיפיסומ -
.החיתרל םיאיבמו ,ןייה תא םיפיסומ .הקדכ בטיה םיבברעמו ,חמקה תא םיפיסומ -
.תוקד 10 -כ םילשבמ
.החיתרל בוש םיאיבמו ,םירמוחה ראש לכ תא םיפיסומ ,ריסל רשבה תא םיריזחמ -
.ךר רשבהש דע ,םייתעש - יצחו העשכ הכומנ שא לע םילשבמו םיסכמ


       .ןובאיתבו ,ןוכתמה םע החלצהב
.ןאנפ


בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006