הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...ינפל םילימ המכ 

..."הליחת הבשחמב השעמ ףוס"ו "תורמאמב ארבנ םלועה"
הומכ ןיאמ המוצע תובישח .הצוחהו המינפ ונכותב תובשחמה יוטיב ומכ ןיא
...תועמשמו הרוצת ,היגרנא םרז תומלגתהכ תוא לכ ,הבשחמו הלימ לכל
קתנ לש תורשפא תמייק ךכ ךותמ רבכ - ןוידל םילעמ ונאש אשונ לכ
.רוקמהמ העיבנהמ ,הארשההמ
.היווחה ,ןויערה םוצמיצ לש הדימ תמייק הרדגהה םצעמ
- 'םיהולא' - ומכ שמתשהל ןוכנל תאצומ ינאש םילימה לע םכמ ימ יל חלסי
דביאו טעמכש יוטיב - 'תימסוק היגרנא' ומכ וא ,לבוקמ אל םכמ קלח לעש
.וב שומישה יובירמ תשדוקמה ותועמשממ

תואבו תוכלוהש םילימו ,המשנה תונולח - םייניע גוז תוארלב ינא תלגרומ
קסופ יתלב עבצ םרז ותואל תודקונמ הנתמ תוזירא ומכ םשל ןאכמ ןאכל םשמ
.ונניב הרושה הניכש ...שגר ,הבשחמ לש

תא יל וקינעה רשא םיאלפנ םירומל הלודגה תוכזה יקלחב הלפנ לאה ןוצרב
- "המשנה עדי" לש םייפוס ןיא םיימש םתואמ הפיט תווחל - תעדל תורשפאה
"בלה תניב"

הקומע היידוה ךותמ (תימינפה תשרה - internet (ה ימש לש ףוס ןיאב ןאכו
וטיישת ישפוחה םכנוצרב םתאו תורחאו ולאכ "הנתמ תוזירא" םכמע קולחא
.תירקמ השיגפל בחרמו ןמזב

רשאכ םיתיעל תמייק הנכס ,"שמשה תחת שדח ןיאו" ,יפוס ןיא וניה עדיה
ךרד .רוקמה ןמ תקתונמ ךרדב ןבומ ,ורשקהמ אצומ ,יקלחכ עדיה לבקתמ
.תיתועמשמה איה - עדיב שומישה

.תוינחור םשייל - ?ותושעל השק יכהש רבדה והמ

החלצהב          
תוארתהלו          

.ישי תאיל                     .ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפל רבעמל


בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006