הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

.היגרנא יזכרמו הגוי והגירב יאשונב תובושתהו תולאשה תניפל םתעגה
.המישרה שארב תואצמנ רתאב ומסרופש תונורחאה תולאשה
:הלאשה לע וצחל טושפ - הבושתל רבעמל

העבנש - הבר הלגומ - הינזוא ינשב רוקינ םייעובש ינפל הרבע ,םישדוח 5 תב יתב
אוהש הזיא שי םאה .הקיטויביטנא לש תולודג תויומכ הלביק איה .הארנכ ןוניצמ
?ענומ לופיט
םויב עירפמ ,ינדרוט לועישה לבא ,ןיקת לכה ושענש תוקידבמ ,קומעו ינורכ לועיש
תולגל ונחלצה אל ךא ,והשמל היגרלא הארנכ שיש יל רמאנ .הלילב הנישה ןמזבו
?רוזעל לוכי והשמ םאה .המל
וא קיחדהל יילעש ןויער םתס הזש וא לבקתהל לוכי םידוד ינב ןיב רשק לש גוס םאה
החפשמ ןב םע הלועמ הרק אל רבדהו ,דואמ ידוד ןבל תכשמנ ינא .ונממ רטפיהל
.רחא
האצותכ השוחתב הרמחה שי הנורחאל ,םוקמב העוקת השיגרמ ינאש ןמז הז ?היהי המ
ךא םייניצר םירשק ינש יל ויה םויה דע ,35 תב הקוור ינא .ייחב םיבוט אל םיעוריאמ
ףסונבו ירוה םע הרג ינא .דואמ העוגפ יתוא ריתוהש טלחומ קותינב ומייתסה םה
תדחופ ,םירבד תושעל קשח רסוח השיגרמ ינא .םיישדוח דועב יתוא רטפל םידמוע
?היהי המ ,דיתעהמ דואמ
?תושעל העיצמ תא המ ,תרזוע אל החשמ םושו תפקרקב דחוימב סיזאירוספ יל שי
לכ יפל .ןורגב םיצחל ,ןטבב תוחונ יא ,תוליחב ,תרוחרחסמ םישדוח 8 -כ תלבוס ינא
םיינזואב םיקקפ יל ויה ליחתה לכהש ינפלש ןייצל שי .ןיקת לכה יתישעש תוקידבה
וא תרוחרחס יתחתפ ןכלו הפורתל תיגרלא ינאש ןכתי םאה ,הפורת יל הנתנ האפורהו
?םילזונ רסוחמ עבונ הזש
ידכ םיינויח יל ויהי היפרתויזיפ יליגרת הזיא תעדל יתיצרו לאמש ףתכ תקירפמ לבוס
.הלעמל דיה תא םירהל חילצהל
םגיפ חמצל רשקב לואשל יתיצר קר
יבאכ- תצחלנ ינאשכ תיזיפ הז תא השיגרמ ינא ,ךומנ ימצע ןוחטיב לש היעב יל שי
םאה .תונווגמו תובר ץחלל תוביסה - ןטב יבאכו תוריצע ,םיידיה תופכב םיבאכ ,שאר
םיטרפ לבקל חמשא ןכ םא ?תאיל תכרועהמ ןבומכ םולשתב ץועי לבקל ןתינ
דואמ הז ?םייפקשמ ילב תויהל ידכ התוא רפשלו הייארה תודח תא ןקתל ןתינ םאה
.הדות ,יל בושח
יל ןתינש לופיטה ,תועובש השולש רבכ תודירצל יל תומרוגש לוקה ירתימב תולבי יתש
תולביה תדרוהל חותינ רובעל יל עיצה אפורה .רייסוקב םשב הפה ךרד סיסרת אוה
ןנשי ,ןימ יסחי םויק רחאל םיתיעל םימומע םיבאכו ןתשה תיחופלשב ץחל לש השוחת
העיפומ ךא ,ןתש ןתמב ףרוש אל .קיתרנה רוזאמ תוריהב תושרפה יל שיש תופוקת
ישפנ ץחלב ינאשכ בורל עיפומ הזש בל יתמש .תורוחרחסו םיילגר יבאכ ,תיללכ השלוח
םיבאכ ,ןוירה לש ומכ םימוטפמיס ועיפוה הנורחאל ,ןימ יסחי םויק רחאל וא ,קזח
המ ,רידס ןפואב רוזחמ תלבקמ ,האכדמ תיללכ השגרהו תוליחב ,תוחיפנ ,הזחב םיקזח
.35 תב קר ינא ?הביסה תויהל הלוכי
םאה - ןיזוסניאו ןטולג קלוטנ תטאיד י"ע תלפוטמ - קאיליצנ םירוענ תרכוס תלוח ינא
?תויעבב לפטל תורחא םיכרד ןנשי
תפסונ המיחל י"ע ,יתחתיפש ישיאה י'צ-יאטה ןונגס תא רפשל ינוצרב ךא ,היעב יל ןיא
לככ בר עדימ שקבמ ינא ןכל .ותועמשמו "הרדומ"ה גשומ דע לע רשפאה לככ הברו
.תורוקמ יבגל רשפאה
דצמ דחא דוע הנש רובעכ ,הזחב - המונידורביפ - ריפש לודיג תאצוה םייתנשכ ינפל
?עיצהל תיביטנרטלאה האופרל שי המ .ולגתה םינטק םיינש דוע שדוחהו לאמש
לש הטאידב עגרכ תאצמנ ינא ,ןזואמ בצמב ינא ,סירתה תטולב לש דוקפת תת היעב
?עודמ איה הלאשה ,לקשמב תדרל חילצמ אל ינאו םימי שדוח רבכ לקשמ ירמוש
ראונימ .רופיש אלל סקויו ירודכו למשח + היפרטוזיפ לופיט ,םיבאכ - האופק ףתכ
םייתנשכ ינפל .ףתכה הבוג דע די תמרה - םויכ בצמה ,םיבאכ אלל הלבגה לש הלחתה
הליחתה זאו ילאנויצנבנוק רבסה אלל הכעד היעבה ,ץחל יבצמב הייארב שוטשט תייעב
.הרוסיפ תייעב
אוה ריעצה ןבה ,11 - ו 22 - םידלי ינש שי יל .הקוור התיה רבעבש יתשיאל יושנ ינא
האור אוה יכ הארנ ,יתשיאל הבילעמו הטוב הרוצב גהנתמו ,תיבבו רפסה תיבב יתייעבה
תכלל םאה ,יונישל תושעל יילע המ ,יתשיא ןיבל דליה ןיב עורק ינא .עירפמ םרוג הב
?היעבב לופיטל יגוז ץועי םיריכמ םתא םאה ,ץועייל
גוסמ םלוכ .ינושארה לודיגה יוליג רחאל הנשכ דבכב םיינטרס םילודיג ינש ונחבוא
.יתפורת לופיט ץלמומו תיגרוריכ היצפוא הללשנ .המוקרסומויל
.הרזעל םיביטנרטלא םילופיט שפחמ
הלפה יתרבעש רחאל םיישדוח .םינוש תומוקמב ונרג ,ןיאושינה ינפל רבח יל היה
.יחכונה ילעב תא יתרכה ןואכדו לובלב לש הנש יצחמ רתוי ירחא .ותמזויב ונדרפנ
...לבלבמ הז םישגפנ ונאו אצויש ךכ ...תדבוע ינא וב רוזיאל ךומס עגרכ דבוע רבחה
.רשק ונניב ןיא םולש-םולשמ ץוח .לבלבל ךישממ אוה תילאנויצר כ"דב ינאש תורמל
שמחמ הלעמל ורבעש תורמל ותוא םג תבהוא ינאש תבשוחו ילעב תא דואמ תבהוא ינא
ונדרפנש זאמ םינש
ונחנא הז ללגבו הברה יל אנקמ אוהו 19 ןב אוה ,םישדוח 10 םירבח ילש רבחו ינא
?רשקה תא םייסל םיכירצ ונחנא םאה .הברה םיבר
.הכמו עירפמ - העורפ תוגהנתה לע ןורהצהמו ןגהמ תונולת תועיגמ .שמח ןב ידלי
לצא םירוהה םע לופיטב םישדוח השולשכ .בשק תייעב ןכתת ,יביטקא רפיהכ ןחבוא אל
...דחוימב רזוע אל ,תיגולוכיספ
.תילכשו תיתוחתפתה תירוטומ אירבו חקיפ דליה
הצקב רואה תא תוארל רוזעיש רחא וא יטפואימוה - יביטנרטלא לופיט שי םאה
.הרהנמה
רחאל ,הנורחאל ...דועו םילושלש תויניצר הביק תויעבמ יתלבס יאבצה יתוריש ךשמב
.בלחל השיגר ינאש ררבתה תוקידב
.םלתשמ יתלבו קזח באכמ תלבוס ןכמ רחאלו "תאטוח" ןיידע ינא תובורק םיתיעל
?הביקה תא םקשל ךרד שי םאה
ידכ (יביטנרטלא) תחקל לכוא המ (םויה לחהש םומיד םע) ןתשה תיחופלשב תקלד
?הייעבה תא רותפל
יבאכ ,ףאה ,ןורגהמ םימומידל תמרוג רשא ג.א.א תכרעמב שדוג ,תוציקעל תויגרלא
.אצממ אלל CT-mri ללוכ תוקידבה לכ .ןזוא יבאכ ,שאר
החיל הנשי םיתיעל ,תלעתשמ ינא ,טיכנורבמ םיימעפ יתלבס וב ןורחאה ףרוחה זאמ
תעכ .הקיטויביטנא יתלביק ,"המותס" השיגרמו תלזונמ .לועישה םע תאצויה
.דריש םוחה אלל םימייק םימוטפמיסה
בגה יחותינ זאמ .סוחס תקירח ללגב ךרב חותינו ,םינש שולש ינפל קסיד תצירפ חותינ
.הנוכנ אל העונת דחפו .טרופס רסוח ללגב לקשמ ףדועמ תלבוס ינא
םילטסירק דומילל סרוק לע ררבל תניינועמ
.2 תרכס אשונב עיצהל תיביטנרטלאה האופרל שי המ תעדל ןיינועמ ינא
...ןתש טעמב גופס ןותחתה תובורק םיתיעל םויב םגו הלילב הביטרמ ןיידע תואר הדליה
.הכילהה לע םישקמו לאמש לגר לע םינירקמש םיבאכ .ןותחתה בגב סוקסיד תצירפ
.רופיש ןיא - היפרטויזיפ לש יצחו שדוח רחאל
דחאה אוהש השיגרמ ינא .ייתובשחממ ותוא "ררחשל" החילצמ ינניאש רוחבב רבודמ
?תושעל הרומא ינא המ (...ןכ ילוא) ךכ שיגרמ אל הארנכ אוהו - יליבשב
.וילא רשקב דואמ הקזח ילש היציאוטניאה
תוקידב ...רידס אל בל בצק ,ריהמ קפוד ,ןופליע תשוחתב תוולמ םיתיעל תורוחרחס
...יניס רוקיד - יביטנרטלא לופיט ,תוניקת
הנעמ שי םאה - יעמב םירצ םיעטק 5 יל שי עגרכ "ןהורקה" תלחממ םינש תלבוס
?חותינמ ענמיהל רשפא םאה ...תיביטנרטלאה האופרב
?תוחור שי םאה
רפסמל םגו תיבה רפסמל םג תועמשמ שי םאה ,תיגולורמונ הניחבמ הריד םירחוב דציכ
םיבוט םירפסמ הזיא (תומוק ןיינב לע רבודמו הדימב) ומצע בוחרה םשל םגו הרידה
?םייאדכ םניא הזיאו
?ןטרס אפרל יושע קוחצ םאה
ךרד שי םא תעדל יתיצר ,תוליעפ-תת ,סירתה תטולבב היעב יל שיו יצחו 17 תב ינא
.םירודכ דבלמ היעבב לפטל תרחא
?יתיב יביטנרטלא לופיטב םידלי לש תוררקתה לע לקהל רשפא ךיא
?ביבא-לתב התיכ ךל שי םאה ,תדמלמ תא םיאשונ וליא
?םישוע המו הביסה המ - קיתרנב שבוי
?קיתרנב םירפת ללגב הדילה רחאל םיבאכ לע לקהל ןתינ ךיא
?טלחומ ןפואב תודרח לע רבגתהל ןתינ הגוי ליגרת תועצמאב םאה
?תושעל ןתינ המ - העוגר אל הנישה הנשי ינאשכ םגו ,הלילב םדרהל ישוק יל שי
?דיה ףכ קרפב דיגב תקלדל רוזעל לוכי המ
?הדידנקה תייעבל ןורתפ שי םאה
?שאר יבאכ לע הלקהל תויעבט תוטיש שי םאה
...תיבב ברעב תלכוא ינאש ןמזב רקיעב ןטב יבאכ יל שי הנורחאל
"המראק" וא תוילילש תויגרנא ולא םאה ,םיארונ םירבד הנורחאל םירוק ירבח לכל
?ןהמ רטפיהל תנמ לע תושעל ןתינ המ תעדל יתיצרו
רשא ןח ןבא וזיא שי םאה ,תונורחאה םייתנשה ךשמב תובורק םיתיעל אכודמ שח ינא
?יחור תא םמורל הלוכי
היעבב לפטל תרחא ךרד שי םא תעדל יתיצר ,תוליעפ תת - סירתה תטולבב היעב יל שי
.הדות םירודכ דבלמ
ומכ תינורכ הלחמב הלוח רשא שישק םדאל רוזעל הלוכי תיביטנרטלאה האופרה םאה
?תורחא תושק תולחמ וא יתאיר םד ץחל
?הלאכ שי םאה - םישנל ןויריפ ילופיטל הפרמ יחמצ
?היגרלא ללגב רקיעב תועבונה רוע תויעבל הנעמ תיביטנרטלאה האופרב שי םאה
תרכס הלוחל םדב רכוסה תומכ תדרוהל תיז ילעמ הת תותשל יוצר םויב םימעפ המכ
?2 סופיטמ
?והמ ןכ םאו םישדוח 9 תב הדלי לצא המטסאל ענומ לופיט שי םאה
?השיגר היהא אל ינאש ךכ לע עיפשהל הלוכי ןבא וזיא
?םירודכל קקדזהל ילב רוזחמ יבאכ דגנ םישוע המ
?תיביטנרטלא האופר י"ע םידיג תקלדב לפטל ןתינ ךיא
?תומשנ לוגליג ונשי תמאב םאה
? םיער תומולח םע םישוע המ
?לגרה ףכ תוחתפתה לע ןתעפשהו םידלי ילענ לע עודי המ

!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחלבית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006