הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?לגרה ףכ תוחתפתה לע ןתעפשהו םידלי ילענ לע עודי המ

:הבושתה
ונימאה רבעב .תקולחמב יונשה אשונ אוה דליה לש ולגר בוציעל יעצמאכ לענה תובישח
םירקחמ לע ךמתסהב תונורחאה םינשב םלוא ,הז ךילהתב לענה לש התוינויחב םיבר
.בוציעל ילככ לענה תובישחב טיעמהל םיטונ םיאפור בטיה םירקובמ
בצק ,יצחו הנש ליגב רבכ יפוסה הכרוא תיצחמל תחתפתמ יעבט ןפואב לגרה ףכ
,החימצה םות דעו שמח ליגמו ,שמח ליג דעו הז ליגמ לחה תחופ ריהמה תוחתפתהה
.הנשל מ"ס 0.9 -ב לגרה ףכ תכראתמ 14-16 ליגב
לגרה ףכ רוע ;םיילגרה תופכ לש הבוט תוחתפתה שי םיפחי וכלהש םידלי לצאש אצמנ
- לגרה ףכב םינושה םיקרפב הבוט תויתעונת תמייק ,לגרה ףכל הנגה קפסמו רתוי הבע
.םינוש םיהבגל תחתפתמ תיכרואה תשקהו תושימג הנקמה הנוכת
ולענש םידלי תמועל םיפחי וכלהש םידלי לצא לגרה ףכ תוחתפתה התוושוה רשאכ
לצא וזמ הרתי ,םיפחי וכלהש הלא לצא רתוי הבוט תוחתפתה התייהש אצמנ ,םיילענ
לצא ואצמנ אלש םירבד ...דועו תישיטפ עבצא ומכ םייוקיל ואצמנ םיילענ ולענש הלא
.םיפחי וכלהש םידלי
ףא תושקונ םיילענו לענ תכימתל הקוקז הניא הניקת לגר ףכש תודמלמ הלא תודבוע
.תלעות רשאמ קזנ רתוי תומרוג
הזל המודה העונת שפוח לגרה ףכל תרשפאמה לענ תויהל הכירצ םירחוב התואש לענ
םירשפאמה םירמוחמ היונבה הכר ,השימגו הלק לענ ,הפחי הכילה תעב םייקש
.הב תרבטצמה תוחלה תודאתה
םינבא ,םי-לוח ,אשד םע רישי עגמל לגרה ףכ תא ליגרהלו ףושחל בושח יכ ,ףיסוא דוע
יכ אצמנ ,לגרה ףכב דליה לבקמש יעבטה יוסיעה דבלמ ...דועו הרמח תמדא ,תונטק
.הביבסה םע בוט רשקלו םמורמ חור בצמל ,ישיאה ןוחטיבל תובר םרות רבדה

.החלצ ךרד

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006