הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?הלאכ שי םאה - םישנל ןויריפ ילופיטל הפרמ יחמצ

:הבושתה
רואל םולש
:םיחמצ יניינעב
ריסה ןמ םידאה תיילע םע .םימ רטיל 3 -ב םתור יפנע 'רג 500 לשבל שי :רבדמה םתור
יסחי םויקל ךומס יוצר) ףוגה לא םילועה םידאה תא טולקלו להוא רוציל ,טשפתהל
.לופיטה לע םימעפ רפסמ רוזחל שי (ןימ
(ילהכ יולימ) הרוטקניט ,תוימוח תוצא ,ןרפעז-הסילמ
הליכא - הדש תות
דע רוא תא יבהאת םא יכ - יבילמ ףיסוא םלוא ,יתינע ךכ לעו הפרמ יחמצ לע תלאש
בינהל םיבוטה םייוכיסה תא הברהב ילידגת ,םלש יטסילוה לופיט הזל ישידקתש ידכ
...ירפ

ןמא - ונימיב הרהמב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006