הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ומכ תינורכ הלחמב הלוח רשא שישק םדאל רוזעל הלוכי תיביטנרטלאה האופרה םאה
?תורחא תושק תולחמ וא יתאיר םד ץחל

:הבושתה
.תובר תומולש
תחקל שי םלוא ,ומצעל רוזעל ןיינועמש םדא לכל רוזעל הלוכי תיביטנרטלאה האופרה
םישרוש רוקעל ונילע םא דחוימב ,ירפ הבינמ ךרדהש דע ןמז חקול יכ ןובשחב
דע הלאשה ינפלש דוע המ ."עבטל ךפוה לגרה " רמאנש ומכ - םילגרה לש םיקומע
רותיוו ,הדמתהו תושיחנ שרודה ךשמתמ ץמאמ עיקשהל םדאל ול ירשפאו ןיינועמ המכ
...דועו תוחונ רסוח ,םילגרה לע
העקשה ,תוירחא תשרוד איה ,םסק הטמבכ הייעב תרתופ הניא תיטסילוהה האופרה
רוקמ ותוא סרהייש ךכל גואדל רקיעב אלא תמייק הייעב רותפל קר אל התרטמו ,ןמזו
.תרחא וא וז הרוצב רתוי רחואמ הלעתו בושת אלש תנמ לע תאזו הייעבל יסיסב
רמוא הווה ,יתרחבש םושמ תאז תושעל יילע ,ללוכ יטסילוה לופיט הליחתמ ינא רשאכ
,יתרטמ תא שממל חילצא אלש - תוסנל קר טילחמ ינא םא .ךרדב תכלל יתטלחה
.השק הלחמ לש בצמב דחוימב
אלו - בל תמושתו החכשנש הבהא ,דבאש דובכל רקיעב קוקז לבוס שישק םדא
,םינטקה םירבדב הטושפ החמיש ישעמ ןפואב ול קינעא לכואו הדימב .תואשילקכ
תקירפל (בלו םיינזא) הבשקה ןמזה םע בולישב (ינא אל ,בהוא אוהש) םיימוי-םויה
- ואישב היה וב בצמל וחור ינעב ותוא וריזחי רשפא תוחנמ תוחישו ,םיישגר םינעטמ
איה ץוצינ ותוא ...שדחמ ץוצינה תא ויניעב ולעיי רשא םירופיס ,תיזיפו תילאטנמ
קיסעת ,ךלאש רחאל םג ומיע ראשתו שדחמ וב חרזת רשא םייחה תייגרנא - הנארפה
.תואתשה תוררועמה תואצות ידכ דע םיתיעל ,ויופירל רוזעתו ותבשחמ תא

.חוכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006