הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
היעבב לפטל תרחא ךרד שי םא תעדל יתיצר ,תוליעפ תת - סירתה תטולבב היעב יל שי
.הדות םירודכ דבלמ

:הבושתה
!לטילל םולש
רודכ תחקל - לסחו לק לופיטב קפסתהל הייטנ שי בורל .ךתיינפ לע תכרבמו החמש ינא
התוא איבהל תיסחי תולקב ןתינ ףאו הטולבה דודיעל האלפנ ךרד שי ןכבו ...חונלו
.אלמ ןוזיאל
.ןורגה רוזיאב אצמנה ישימחה היגרנאה זכרמ לע םידבועה הגוי יליגרת ךרד איה ךרדה
...דועו המישנ יליגרת ,היירא ,גד ,רנ תדימע לשמל ומכ
הטולבה ןוזיא דבלמ בוט הרומ םע הגויב עובק ןפואב ןמאתהל יליחתת םא יללכ ןפואב
חוכ ,זוכירה רשוכ ,חורה בצמ לע תובר עיפשיש רבד ,ךפוגב תוכרעמה לכ תא ינזאת
.ךלש החמישהו ןוצרה

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006