הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
"המראק" וא תוילילש תויגרנא ולא םאה ,םיארונ םירבד הנורחאל םירוק ירבח לכל
?ןהמ רטפיהל תנמ לע תושעל ןתינ המ תעדל יתיצרו

:הבושתה
הניה םויה ונלש תואיצמה עמשמ (הלבקה תפשב) בבוסמו הביס קוח הניה - "המראק"
ונא רשאכ תלבגומ ונתייאר יכ ןיבהל שי .רבעב וניתובשחמו ונישעמ לש האצותה
לש ופוסב וניה ,בוט םיארוק ונאש המ םיתיעלש תעדל ונילע ערו בוט ןיב םילידבמ
,רחבנ םא - יושע ערכ םירידגמ והשמו .וניתועדומ תא "םידרהל" לוכיה והשמ רבד רבד
לכונו שי ךא ,עבטנו ונתוא ליהבהל לוכי ,םיב לודג לג אמגודל ומכ .ונתוא תולעהל
ונא רשאכש ןבומכ .המידק הפונת לבקל תונמדזהה תא לצנלו לגה לע תולעל רוחבל
החמישב תויהל הלודג הווצמ" ; רמאנ םלוא .וילא רבעמ לא תוארל השק ישוקה ךותב
לכ רוצעל חוכ שי החמשלו - השקשכ אקווד אלא ,בוטש קר אל עמשמ דימת "דימת
."תילילש היגרנא"
ילש הרומש ומכ - ףידע זא ...דיתעה תא ונל תונובש ןה תובשחמהש הזב ונלחתה םאו
הנוב הבישחל ןווכתהלו ,'וכו w...why...who...whenה תולאש לכל חינהל :רמוא
.רתוי בוט דיתע ןעמל תיבויחו
...אבו ברק הכונח גח

.לודג ךשוח שרגל לוכי ןטק רנ רוא
!חוכ רשי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006