הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
...תיבב ברעב תלכוא ינאש ןמזב רקיעב ןטב יבאכ יל שי הנורחאל

:הבושתה
!תינורל םולש
...שדחמ הסננ
תוקומע תומישנ לש תוקד שמחכו ,המח תחלקמ ירחא ,רואב אלמ רדח ,המיענ הקיזומ
תוחפל הבהאב הנכוהש הלק החורא לוכאל (ףוקז בג) תומוצע םיינעב ןטבה לא
.הנישה ינפל םייתעשכ

.ןובאיתב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006