הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?שאר יבאכ לע הלקהל תויעבט תוטיש שי םאה

:הבושתה
!תנעל תומולש
תרתתסמה הלחמל ןמיס תניחבב אלא ,המצע תוכזב תדמועה הלחמ םניה שאר יבאכ
םה םא ךא ,םיעיגרמ םיבשע תרזעב ולקוי חתממ םיעבונה שאר יבאכ .םהירוחאמ
חתמ תגפהל תוקינכטב ,הייפרהו המישנ יליגרתב ךרוצה לע עיבצהל רבדה יושע םיכשמנ
ןתינ סיטיסוניסמ םיעבונה שאר יבאכל ,םייחה חרוא לש תשדוחמ הניחבב וליפאו
.םאתהב תויטפואימוה תוניקת י"עו ,חותפה ריוואב תוהשב לקהל
, ישדוחה רוזחמה בקע םייחומה םיקרועה ךותב חתמ יונישל םירושק שארה יבאכו שי
.דועו ןזואמ אל ןוזמ
.םויב םיכז םימ רטיל ינש תוחפל תותשל שי -
.ךרדומ ןוימיד ,הייפרה ,המישנ יליגרת -
.ףוגב תויצמוחה תדימ תא דירוהל המגמה - ןוזמ -
.ץוח יפלכ לגרה ףכ ןהוב יוסיע - היגולוסקלפר -
.םיעיגרמ םינמש םע טבמא -
והז - תועובש השולש ...וקיספה אל שאר יבאכו ןשעל תקספה תועובש השולש ינפל *
ןפואבו הזה םייוסמה ןיינעב תונלבס חתפל יסנ .ףוגה ןויקינ לש ךילהתה תליחת קר
.םייחב יללכ
...לומתא רבכ ושעיי םירבדש הפצמ תא בורלש ילגת ךמצע תא ינחבת םאש ןכתיי

החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006