הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?הדידנקה תייעבל ןורתפ שי םאה

:הבושתה
!יח םולש
.האצות הניה תינפוג הלחמ לכ ומכ הדידנקה
:הפיקמ הדובע שרודה ןורתיפ שי
םימב האלמ הפיטש ףוטשל שי םיכרצ תיישע לכ רחאל - הרומח הנייגה לע הרימש .א
.םימרוז
.בטיה ףוטשלו םימ םע לולידב דיה ףכ לע התה ץע ןמש לש תופיט המכ ףטפטל שי .ב
(םוי לכ)
.דבלב הנתוכ ןותחת םע תכלל שי .ג
.ןמז ךרואל ךילע דיפקהל שיש דואמ הרומח הטאיד .ד
לכמ ,ןבל חמקמ (תוריפ אל םג) ,םירכוסמ ןיטולחל ענמיהל - (דואמ יללכ ןפואב)
םיאירב תונוזמב ףוגה תא ןיזהל שי ינש דצמ .םירמשמו ןכומהו דבועמה לכואה
.םינובו
- ףוגב ינשה יטגרנאה זכרמה תא ליעפתש תוליעפ ,ןטב ידוקיר ,הגוי :תינפוג תוליעפ .ה
זכרמה תאו רובטה רוזאב - ישילשה זכרמה תא ,תיזיפ הניחבמ רוזאה לכ לע יארחאה
.בלה רוזא - יעיברה
םיסחי םייקל יובח ןוצר יא םייק םאה ,ןימ יסחי םויק לע ךמצע ןיבל ךניב ילאש *
ןכתיי - .תויגוז םויקב הייעב תמייקש וא ,הבוט הביס הווהמ הדידנקהו םיאלמ
.הייעבה שרוש תא רוקעל ךל רוזעת הבושתהו

המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006