הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?תושעל ןתינ המ - העוגר אל הנישה הנשי ינאשכ םגו ,הלילב םדרהל ישוק יל שי

:הבושתה
הרקי הרש ךל םולש
תופיט 10-20 ,יטפואיומה תחקרמ תיבמ הרולפיספ לש (ילהכ יוצימ-) הרוטקניס -
.הנישה ינפל םייתעש ,םירשופ םימ סוכב
רוזיא תא בגנלו טוחסל ,םירק םימב התוא גופסל תבגמ תחקל שי - הנישל הנכה -
בר םוח הקנת וז הלועפ - םירק םימב ףוטשל םינפה תא .םיילגרהו ,תועורזה ףרועה
.העוגר הניש תרטמל ותוא ררחשל תובישח שי רשאו ףוגב רבטצה רשא
:ןיעה ילגלג תא לגלגל ,תוחוקפ םיינע - םיינע ליגרת -
.הטמל הלעמל הטמלמ .א
.לאמשל ןימיל לאמשמ .ב
הרזחו הלעמל ןימיל הטמל לאמשמ - ןוסכלאב .ג
.הרזחו הלעמל לאמשל הטמל ןימימ -
ןמזה לכ ךשמב (ףאל) ברקלו קיחרהלו ברקל םינפה לומ ןימי די לדוגא תא דימעהל .ד
.הליזפ תרצונ םעפ לכבש ךע עצמאב דקוממ טבמה
.םיינעה תעונת םע זז אל שארהש בל םישל שי ליגרתה לכ ךשמב *
.ריהמ ןפואב םעפ 21 -ל 11 ןיב עצבל שי בלש לכ
םיינעה לוגלג םע המישנה תא בלשל שי ףוסבל -
םיינעה תא טאל הלעמ ינא דואמ תיטיא הפיאשב
(ףאה ךרד הפישנהו הפיאשה) .םייניעה תא טאל דיורמ ינא דואמ תיטיא הפישנבו
ךותב תחנומ דיה ףכ שרוששכ םיידיה תופכב םינפה תא חינהל םיינעה תא םוצעל שי -
...חצמב תועגונ תועבצאה ראש דבב דב ...ןיעה ילגלג לע ןותמ ץחל תצחולו ןיעה תבורא
...החונמ שקבמ ינאו תלוגלוגב
קומע זוכיר חותפ הפ ךרד הפישנו ףאה ךרד הפיאש - תויטיאו תוקומע תומישנ - 5
...אצויש ריוואבו סנכנש ריוואב
וא ...ףונ תנומת ,חרפ ,ץפח תומדל שקבל ןטבה לע םיידי תופכ חינהל בגה לע בכשל -
(...'וכו החפשמל הדובעל רושק אלש ילרטיינ והשמ) ...בוט יל השועש רבד לכ
לכ םעש שיגרהלו ףאה ךרד תויטיא תומישנ םושנל דבב דבו ...יתרחבש רבדב זכרתהל
...רתויו רתוי דבכ ךפוהו ךלוה ףוגה המשנ
חתמ לש םיבצמל דועל הרכהב טקשהו הביקה בצמ ןיב קודה רשק שיש רוכזל שי -
םירבד לע ...רבעה לע ןמזה לכ רעטצמ ינא - דחא טפשמב ךא החיש םישרודש הגאדו
חכוש ינאו ...היהי המ ..דיתעל גאוד ינא ...דוע םניאו ודבאש םירבד לע יתרמאש
...הווהה תא תויחל
תומולחו הברע הניש תואירב הברה ,החמיש רתוי תצק ,תוגאד תוחפ תצק ,הרקי הרש זא
.םיקותמ

הכרבב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006