הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
? םיער תומולח םע םישוע המ

:הבושתה
שיש ומכ קוידב ...ונתיאמ דחא לכ לש ימינפה עבטהמ קלח םניה םיבוטו םיער תומולח
ינא - ילש ימינפה עבטה לע ...םיינוציחה ולאל דוגינב םלוא ,ויתסו ביבא ,הלילו םוי
הזיא - לשמל רוחבלו תונשל חכה יבילבו ,תימינפה הכלממב דיחיה ךלמה ינא .טילחמ
...ואדיווב םישל רחוב ינאש תטלק ומכ קוידב - הלילה םולחא תומולח
ותוא םירמוא אלש) - "רמוש טפשמ" - הנתמב טפשמ יל ןתנ אבס ,הנטק יתייה ינאשכ
- הנישה ינפל ,קזח קזח תומוצע םייניעב בלב קר אלא (..םר לוקב
...שולש םייתש תחא ידיב חתפמה ,םודא דוד ןגמ ,ץראה רודכ שולש םייתש דחא"
;ינאידניאה תומולחה דכול לע רפסא דועו
זכרמב .שיבכע ירוק לש הלודג תשר ומכ ...וזכרמב תשרו קושיחמ יושע תומולחה דכול
תא םישל וגהנ םינאידניאה .תוינועבצ תוצונ תורושק התיתחתבו ,היח לש רוע שי תשרה
.םיער תומולח ומלחש םידלי לש םתטימ דיל תאזה תדוכלמה
תדוכלמב םידכלנ םהבש םיערה ,םיעיגמ תומולחהשכ הלילב - תינאידניאה הנומאה יפל
תא חתופ דליה רקובב .תוצונה לא תוכרב םישלוג םיבוטה תומולחהו ,שיבכע ירוקב ומכ
תומולחה וליאו .שמשה רוא םע דימ ופרשנ תשרב ודכלנש םיערה תומולחהו להואה
.אבה הלילל רובעל םינכומ תוצונב םיכורכ םיראשנ ויה םיבוטה
םיזורח בלשלו םייתריצי תויהל רשפא ...ולשמ תומולח דכול ול ןיכהל לוכי דחא לכ
ןוימדה דיכ - רבד לכ וא ינועבצ ןפולצ ריינ םישל זכרמב היח רוע םוקמבו ,תשרב
.הבוטה
לכ םירזוג ולאו ...ןורזמל תחתמ לזרב םייושעה םיירפסמ םיחינמ םידוהה - םויסלו
...הטימל עיגמש ינפל ער םולח
...ונינפל םיקותמ תוליל ...וזכש הרזע םעו ,ילש חכב הנומאה םע

החלצהב
חכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006