הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?טלחומ ןפואב תודרח לע רבגתהל ןתינ הגוי ליגרת תועצמאב םאה

:הבושתה
!הוודחל בר םולש
לוגרת תועצמאב תיסחי תולקב םתוא רוקעל ןתינ ךא םיקומע םישרוש דחפו הדרחל
- הנבהל םילכ ךל תתל לכויש ןויסינ לעב הרומ יוויל ךות תושיחנו הדמתהב ןומיאו
רוזעת קר אל העובק דומיל תתיכל תופרטצה .דחפה עבונ הנממ - תורובה רסות התיא
שפוחל וליבויש הנומאה חוכ תאו ימינפ תוקזחתה חוכ הנבת אלא דחפ לכ תרסהב
.החמשו
- "דחפ דגנ הרדומה" תא ףוצר םישדוח השולש ךשמב תיבב ימוי-םוי לוגרת ךכל רבעמ
תשמח לעו היגרנאה יזכרמ לע קומע ןפואב דבוע ליגרתה - הגוי והגירבהמ לוגרת
םימרוגה דחא וניה םהינב ןוזיא רסוח רשא - םיימשו חור שא םימ המדא :תודוסיה
.דחפל
.רוחאל הפופכ ןימי לגרו (ידגנה דצה םינבל) תשב לאמש לגר לוסרק ,תידיצ הבישי -
.רוחאמ ןימי לגר ןהובב תוזחוא ןימי די עבצאו לדוגא -
.חירבה תומצע שגפמב חנומ לדוגאהו ףורגאב ןימי די תועבצא -
הרטנמה לע רוזחל ,תומוצע םייניעב תופוצר תוקד 10 ךשמב תבשל שי תאז הרוצב
ינויח קורי - קורי עוביר לע בשוי ינאש יחור ינעב תומדל ...ימינפ ןונישב Lung (לילצ)
.ביציו אירב
- לוגרתב ךישמהל שי ,היבופ ,ךשמתמו קומע שרוש דחפלו הדימב הזה לוגרתל ךשמהב
וידחי חינהלו די ףכ שרושל די ףכ שרוש ברקל שי - החמישל ליגרת - "הרדומ 'גובמא"
תרז לומ תרז) םיידיה תועבצא ןיב רצונש חוורמב ןנובתהל ...בלה חתפמ רוזיאב
הרעשה טוח ידכ דע תועבצאה תא ברקל תוסנל - םיידיה תא רוגסלו חותפל שי ,(...'וכו
...היינשב תחא הנעגת תועבצאהש ילבמ ךא
.םיידיה תופכב תוננובתמו תוחותפ תוראשנ םיינעה (תוקד 10 -כ) לוגרתה ןמז לכ ךשמב
,םיימשל טיבהלו ןולחה דיל דומעל וא ,חותפה ריוואל תאצל שי תוקד רשעה םותב
תועמד ולזיו ןכתיי ...הפה ךרד תוקומע תומישנ שולש םושנלו הובג םיידי חולשל
.ךילהתה תא רשפאל שי ...קורפל ךרוצכ

הכרבב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006