הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?קיתרנב םירפת ללגב הדילה רחאל םיבאכ לע לקהל ןתינ ךיא

:הבושתה
...תפקרל תומולש
...בוט ןמיסו בוט לזמ תישאר
רפסמ םירפתה לע חורמלו רדנבל ןמש תיפכ החשמ חבושמ שבד סוכ יצחמ ןיכהל שי
.םירפתה תא החאי רדנבלהו רועה תא ךכרי שבדה ,םויב םימעפ

.חוכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006