הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?ביבא-לתב התיכ ךל שי םאה ,תדמלמ תא םיאשונ וליא

:הבושתה
ןוויסל תובר תומולש
ינאש םושמ םג ,תווחל יאוב איה הלועש הנושארה הבושתהו הלאשה תא תארוק ינא
עמשיהל לוכי הז םיתיעל ,םילימל םיטרופשכש םושמ םגו היווחה ךרדב הנימאמ דואמ
...םילימל רבעמ דחי תווחל הסננ לבא ...לודג
ומכ םיימינפ םיבייואמ ישפוח ,יולת יתלב ...ישפוח תויהל םילכ לבקמ ינא םירועישב
תא תוהזל דמול ינא .השוע ינאש רבד לכב ישפוחו ...'וכו וגיא ,תודימצ ,סעכ ,דחפ
תויחל דמול ,תונשל ןוצר יל שיש םירבד תונשל חוכ לבקמ ,ותוא לבקל ,ימצעה
דמול (ףוס אלל עגפהל) ימצעל שיגר תויהל תוחפ .הלוכ האירבהמ שגרתהל ,החמישב
.לעופל האצוה תלוכיו ,ןוצר חוכ ,תוינויח ריזחהל ,חולסל
...תוטשפבו קמועב םיסקמ הגוי והגריבה עדי
הדובע ,זוכיר יליגרת .המאי הנארפ ,תונסמ - םייזיפ םיליגרת ,המישנה עדי תא - ללוכ
,תוריפל תופצל ילבמ תושעל - הגוי המרק ,הרטנט ,תורק'צ - היגרנאה יזכרמ םע
.ינאה הנבמ חותינ - הגוי הנאייק ,תוריסמהו תוקבדה - הגוי יטקהב
עוגעגהו םוי-םויה ייח ןיב ,חורהו - רמוחה םלוע ןיב :רוביח ,בוליש העמשמ הגוי
הליהק - תורוה- החפשמ - תויגוז - הביבסה - ימצע ןיבל יניב ,תקזחנ יתלבה תודחאל
.ולוכ םלועהו
- םייתיווח םיליגרתו ...הקומעה םתועמשמו םיגחה ,הצובקה עדי בלושמ םירועישב
..."תווחל עמשמ תעדל""
םואית רחאל ףתתשהל ןתינ ,ינמחנ 'חרב רקובב יעיבר ימיב םימייקתמ א"תב םירועישה
.שארמ יתיא

תוארתהלו בוט לכ
.תאיל

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006