הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?יתיב יביטנרטלא לופיטב םידלי לש תוררקתה לע לקהל רשפא ךיא

:הבושתה
!לגיס ךל םולש
יניש שולש דע םייתש ,רתעז תיפכ יצח ,תיז וא לדרח ןמש סוכ שילש :יוסיעל ןמש :א
.הכמב תחא לכ עוקבל ,תומלש ןתוא ריאשהל ,תופולק םוש
תוכחל .תוקד 10 -כ הכומנ שא לע לשבל ךישמהלו ,החיתרל תבורעתה תא איבהל שי
.תנצנצל ןנסל ,ררקתתש
שי .רוגס רדחב בגהו תועלצה ,הזחה תיב לע הנישה ינפל תבורעתב ףוגה תא תוסעל שי -
םורגלו ףוגה םוח תא רומשל תנמ לע הבכש דוע הילעו הדומצ הנתוכ תייפוג שובלל
.העזהל
תא םמחמ ,לועישה תא עיגרמ יוסיעה .םימי המכ ךשמב ברע לכ יוסיעה לע רוזחל שי -
.חייכמו ףוגה
.המלחהל בושח יללכ ןפואב ללכב עגמ -
תוקוניתל וא ,תוירכ ידי לע הבגומ ןוילעה ופוג גלפשכ הטימב דליה תא ביכשהל שי :ב
.תובגמ ידי לע "ןורדימ" רוציל רשפא רתוי םינטק
.הנישה לש הנושארה יצחו העשה ךשמב םירק םידא רישכמ ליעפהל ץלמומ :ג
- הציצמ ירודכ ,"Actiplus junior" הציצמ תוינסכל - ץבא ,סילופורפ ,C ןימטיו :ד
.(A.vogal) סרופניכא
שבדב קיתמהל ,םיחתור םימ קוציל ,סוכב ןרופיצ 2-3 ,ןומניק תולקמ 2-3 :הייתש :ה
.הלילה לכ ךשמב תותשלו
הפיפחה תאו ,עובשב םעפ קר שאר ףופחל לדתשהל דחוימב ףרוחה ישדוח ךשמב :ו
.םיינזואה ירוחאמו ,תפקרקל בורקה קלחה תא שבייל גואדל ,םויה תועשב ךורעל
תכרעמה לש הקזוחו תוחלקמ רפסמ ןיב רישיה רשקה תא םיחיכומ םירקחמ
...תינוסיחה
דרי ןובאיתה ,בר ןוזמב ךרוצ ןיאו הבורמ הייתש לע דיפקהל שי ,םוח שיו הדימב :ז
.המלחההו "המחול"ה ךילהב זכורמ ולוכ ףוגה יכ זמרמה ןמיס - יעבט ןפואב
.תינוסיחה תכרעמה תא קזחמ קוחצ ,םיחמש תויהל דואמ בושח ...קוחצ ,החמיש *
.דליל ביבסמ הנגה תמוח ומכ הז - החמישו ףותישב םייח םירוהה רשאכ

.הריהמ המלחה תכרבב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006