הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?ןטרס אפרל יושע קוחצ םאה

:הבושתה
,ןכ ,ןכ ,ןכ
ול שיש ימ דוע ןיא ...דבלב ינב לש יוטיב והז קוחצ ןטרס קר אל רבד לכ אפרמ קוחצ
...ונלש קר הז - "קוחצ" לבא "תוכייחמש" תויח םנמוא שי ...הזה םלועב וזה תוכזה
םגו ...ונלש ףוגה םג ...םייוסמ רדתב דבוע םלועב רבד לכ ,יופירל יאליע ילכ הז קוחצ
שי םישנאה לכ לש תוילכה לכל אמגודלו ...םייוסמ רדת רביאו רביא לכל ...וכותב
דימת ...קוחצל רוזחנ ןכבו (םירביאה תלתשה תלועפ תרשפאתמ םג ךכ) ...המוד רדת
...םויב םעפ 600 עצוממב קחוצ דלי יכ רמואה רקחמ שי ...וילא רוזחל בושחו ךירצ
רשוכ ןיב לדבהה יחי ...םויל עצוממב םימעפ 10 דע 6 -כ רגובמ תאז תמועלו
,ףוגב םימייוסמ םירירש ליעפמ קוחצ ...רגובמ תמועל דלי לש תולגתסהה ...המלחהה
ול תארוק יאנש רמוח ותוא תא ררחשל חומל רדת ריבעמ קוחצ ,תומיסח חתופ
תלוכי ול שי רשאו .םיבהואמ ונחנאשכ שרפומה רמוח ותוא ףוגה לא "םיניפלודה"
...באכ ךכשמ רמוח לכמ רתוי באכב הדימעו תלוביס לע אמגודל המכו המכ יפ העפשה
הפוקת התואב יב לפיטש םיסקמ םדאל יתעגהו ...תומל תדמוע ינאש ועידוה יל ירשאכ
םע ילומ דמע אוה ..."תומא ינאש ורמא םיאפורה !ןונרא" ול יתרמאו סדנרב ןונרא -
םג" ...רמא תוקד המכ ירחאו קוחצל ליחתה ...קהוב חצמ תוצצונ םיינעו הלודג סרכ
..."ינא
קר םשה ךורבו לאל הדותו קוחצל יתלחתה זאמ "...ותומי םלועב םישנאה לכ ...םלוכ"
,תולקב רתוי םייחה תא תקחל תעדל ילש המלחההמ קלח היה הז ...קוחצל דועו דוע
...קוחצל רשפאש םירבדה שפחל
...הזו הז רדחמ אצוי ינאש םעפ לכב ...אמגודל ימצעל עבוק ינא ...קוחצ ליגרת שי
...ץלואמ ילש קוחצה הלחתהב ...קחוצ ינא תחלקמל סנכנ ינאש םעפ לכב ...קחוצ ינא
.ינממ דרפנ יתלב קלח ךפוה הז טאל טאלו ...יתימא קוחצ הזמ יתחכש תמאה יכ
םדא לש קוחצ יפ לע בגא ...בללו םינפל יפויו רהוז ףיסומש ףיסומש הז ...הפיה קלחה
!ותוישיא לע הברה תעדלו דומלל ןתינ
.םהלש דליל תנייוצמ הנגה םינקמ ,קוחצל םיברמה םירוהש םירמוא תודיסחב

!םיבוט םייחו קוחצ ,הבהא ןומה

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006