הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
רפסמל םגו תיבה רפסמל םג תועמשמ שי םאה ,תיגולורמונ הניחבמ הריד םירחוב דציכ
םיבוט םירפסמ הזיא (תומוק ןיינב לע רבודמו הדימב) ומצע בוחרה םשל םגו הרידה
?םייאדכ םניא הזיאו

:הבושתה
.תנע ךל םולש
םאו ...המלש הרות איה היגולורמונ ...ריוואה ינוויכ יפל םירחוב הרידש יתבשח ינא
...רוגל ךלוהש ימ לש היגולורמונל תועמשמ שי םג זא ...םיקדקדמ ךכ לכ ונחנא
והשימל רמאנש טפשמ לכ ,רופיצ לש ץויצ לכ ,תועמשמ שי םייחב רבד לכל ,ללכבו
...דועו דועו דועו ...ילצא טלקנו רחא
...הנכס תדימ וב שי יקלח אוה רשאכ עדי לכ
ארב םיהולא יתניחבמ " ...םייאדכ םניא הזיאו םיבוט םירפסמ הזיא" ...תבתכש ומכ
ילב בוט ןיאו בוט ילב ער ןיא ,םיבוט םירפסמה לכו ,תובוט תויתואה לכו ...לכה
דצה תאו הזה דצה תא ול שי ומצע ינפב דמוע והשכ דמוע רפסמו רפסמ לכ ...ער
...רחמ בוט היהי אקווד ואל יליבשב בוטש המו ...הזה
ומכ קיתע עדיב שמתשהל םיצור ונחנא םא םגו ,רתוי םיטושפ םייח העיצמ יתייה ינא
םע שגינו ותויחמומ תאזש םדאל ישעמ ןפואב הנפנש וא זא ...אמגודל היגולורמונה
... 'ב תיבב וא 'א תיבב רוגל תורשפא יל שי " :ומכ ותצע תא םישקבמ םייוסמ בצמ
"...ךתייאר בטיימ יפל תיגולורמונ הניחבמ ,םויהל ןוכנ יל ףידע הזיא
םגו ...ןיבמ םדא לש יוויל ךות קמעתמו דמולו ךלוה ינאש טילחהל - היינשה תורשפאה
בשחנ אל ילוא הז - היישפוחו הטושפ ךמצע לע ירמיש - דימת רוכזל תשקבמ יתייה זא
.םוקיה לש תרתסנה הפשה תעידיל םוצע דוס הז ךא

.בוט לכ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006