הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?תוחור שי םאה

:הבושתה
הנומיסקמ רואיל
הברה ךכ לכ שי ,ונתוא ןיינעמ הז עודמ ...ימצע תא תלאושו הלאשה תא תארוק ינא
ינא ?אוהה םלועה יניינעב ךכ לכ ונמצע דירטהל ונל המל הזה םלועב םיאלפנ םירבד
קרו ...אוהה םלועב ךלש תוניינעתהה תעבונ ןאכמ ילואו ךמיא תא תדביאש הניבמ
...תונעל לדתשא ךכ םושמ
אלו סנאייסב אל הבשחמב אל ,ןתיא קסעתהל ןיא - הטעמה ןושלבו ...תוחור ןנשי
.תרחא ךרד םושב
ולא םג ,תויבויח תוחפ ןהמ שיו תויבויח ןהמ שי - ונומכ רתוי וא תוחפ ןה תוחורו רמאנ
תומלועל הזה םלועה תא בוזעל תרחא וא וז הביסמ ולכי אלש םושמ ןאכ ןכ - ולא םגו
.ןמצע תא שממל תנמ לע ףוגל תוקוקז ןניאו תוישפוח תויהל תולוכי ןה םש םיהובגה
...ךכל םימיאתמה םילכה תא ול ןיאש ימל ןכוסמ דואמ רבד איה תוחור םע תוקסעתה
...הנגה ...הנובת ...הייאר
יסנ "...שורדת לא ךממ אלפומבו הובגב" :בותכ "תובא יקרפבו" ...המיסקמו הריעצ תא
...וז המכח הצע ךל תונקל
תא יבזע ,ךכ רמאנ יאוב זא ..."םידומילב יל ךליי םאה" :תפסונ הלאש תחלש ךשמהב
יגאדת ...ךלש העקשההו ןוצרה תדימב יולת הז ,םידומילב - אל וא דלי ,תוחורה יניינע
.ךיישעמ לכב יחילצתו חורה ומכ הלקו החמש ייהת ,הבהא ךמצעל אוצמל

החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006