הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       




...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
הנעמ שי םאה - יעמב םירצ םיעטק 5 יל שי עגרכ "ןהורקה" תלחממ םינש תלבוס
?חותינמ ענמיהל רשפא םאה ...תיביטנרטלאה האופרב

:הבושתה
!תינורל תומולש
םגו יביטנרטלא םג בלשמ לופיטה םיתיעל .הבושת הל ןיאש הלחמ ינעב ןיא
הקומע הייעב איה תנייצש הייעבה ...ךשמתמ םיתיעל ,רצק םיתיעל ,ילאנויצנבנוק
:םימוחת ינימ לכב תפקמ הדובעו תושיחנ ,ץמאמ שורדתש
.תיגולורטסא הפמל םאתהב ןח ינבא תרזעב ירטנאט לופיט ומכ -
הנוזת -
"הגוי והגירב" -
.תומוצו קומע ןקוחב לופיט -
.ךלש הלבקה תלוכיו תודדומתהה רשוכ ,ץמואה קוזיחו דחפה קוליס לע הדובע -
רקענ אלו דבלב םימוקמ ןפואב הייעבה הלפוט ירה ,חותינ תושעל קר ירחבת םא םג *
...שרושה

.המלש האופר תכרבב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל




בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006