הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?תומשנ לוגליג ונשי תמאב םאה

:הבושתה
!ביציו תמא
רקי ןמזב קסעתהלו דרטומ תויהל עודמ ןכ םא ,הזה לוגליגב ונל הנתינ הדובע רתוהו יד
.םילוגליג דועב תמאב אלש וא תמאב
.לגלגתהל קיספנ ילוא זאו הווהב ונביל תמושת תא דקמנ

בוט לכ תכרבב
.דימתלו זאמ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006