הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
דחאה אוהש השיגרמ ינא .ייתובשחממ ותוא "ררחשל" החילצמ ינניאש רוחבב רבודמ
?תושעל הרומא ינא המ (...ןכ ילוא) ךכ שיגרמ אל הארנכ אוהו - יליבשב
.וילא רשקב דואמ הקזח ילש היציאוטניאה

:הבושתה
!הדומח תנסאל םולש
אל - "החילצמ יניא" םילימה ...ןהל בל םישל שיש תודוקנ המכמ תבכרומ ךתלאש
."ררחשל" ילעש ןימאהל הצור יונניאש וא ,הצור ינניא עמשמ החילצמ ינניא .תומייק
רואת והז - "אל הארנכ אוה" ...תבתוכ תאשכ ךשמהב יוטיב ידיל אב ןוצר -יא ותוא
הצור תייהש בל תלאשמ התוא יהוז - "ןכ ילואו" ...דחי םכניא ירה יכ - תואיצמה
...וליבשב תחאה - ךב האור ןכ אוהש תעדל ,בושחל
.דחא הנקב םילוע דימת אל תואיצמו תונוצר ,תומולח םלוא
דחפה לע "תויארחא תודירפה ...דואמ ונל השק איה אוהש לכ גוסמ הדירפ לכ"
ינא" - הדירפו הביזעל רישי ןפואב התוא םירשקמ ונאש השוחת התוא לע ...ונכותבש
דואמ םיטעמ - "היציאוטניא" - תרכזהש הלימה ...וכו "יתוא םיבהוא אל" ,"יוצר אל
םינפה םע רישי רשק םהל שיש עמשמ - "תדבוע" םהלש היציאוטניאה ןכאש םישנאה
רשק לש בצמב ...תולאשה םע תועיגמ תובושתה ,תולאש םהל ןיא ולאכ םישנא ,םהלש
לוכיה בצמ הז ןיאדוובו תוימינפ תוערפה תניחבמ "יקנ" םדאה היציאוטניאה םע
.לובלב לש בצמב םייקתהל
י"ע הרכהה תא תוקנל שי .ונל אירב אל יכה ןמז אוה תוטבלתה ןמז - ונניינעל תעכ
זמרב וא רישי ןפואב ךלש שגרה לע ול יעידותו רישי ןפואב רוחבה לא ישגת ,הלועפ
ידיימ ןפואב הקני רבדה - ודיצמ תוסחייתה היהת אלו הדימב ,הבוגתה המ יארתו הבע
איה הלועפה ...ךלש תובשחמה םג וקנתי ןאכמו ךמצעב חפטל תגאדש היילשא לכ
הניחבהמ םגו בושחת הרבחה המ ...בושחי אוה המ תניחבמ םג ...הלק אל הלועפ
ירכזת םלוא ,תבאוכה תמאב שוגפל רשאמ הקותמ היילשאב רתוי תויחל ונל חונ בורלש
םע הקותמ תואיצמ ילוא תווחל ךממ תענומו ךתוא תרצוע וזכ היילשא לכש דימת
ןמ םהב שי םינב תעדוי יאדוו תאש ומכ יכ ךממ "תוא"ל הכחמ קר אוהו ןכתייו ...רחא
.ןאכל וא ןאכל רורבל בצמה תא ךופהל ילכות ךכ ...השובה ןמו הוואגה

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006