הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
.הכילהה לע םישקמו לאמש לגר לע םינירקמש םיבאכ .ןותחתה בגב סוקסיד תצירפ
.רופיש ןיא - היפרטויזיפ לש יצחו שדוח רחאל

:הבושתה
!הרקי הרואיל בר םולש
הביצי לש התובישחל םיעדומ םניא ךא ,ןיקת םייח חרוא לע םירמושה םיבר ונניב םנשי
םילולע הניש וא הדובע ,הכילה ,הדימע ,הבשי ןמזב ןוכנ אל ןפואב ףוגה תייטה .הנוכנ
.תוינפוג תויעבל םורגלו םיימינפה םירביאה לע הערל עיפשהל
,המישנ תויעב חתפי ,תובר תועש ךשמב הביתכ ןחלוש דייל המידק ןוכר בשויה םדא
הנוכנ הביצי .ללכ ךכל עדומ תויהל ילבמ ...דועו הובג םד ץחל ,לוכיעה תכרעמב תויעב
תטיש" תארקנה הטישב םלועה יבחרב םויכ תדמלנ הברה התובישח יוליג תאפמ -
.הלילהו םויה ךשמב הביציה בצמ תא ןזאל סציכ םידמול הב "רדנסכלא
םא .ףוגה םע "הנוכנ אל" תוגהנתהל םימוטפמיס םניה סוקסיד תצירפ ,בג תייעב
:תניחבמ
...ןרזמ ...תוהובג/תוחונ אל םיילענ ומכ - הביבסה
לש בצמל ואיבי םינובלח לש רסח תכירצו תומימחפ לש רתי תירצ - הנוזת תניחבמ
ורזעי רשא הנוזת יביכרמ ,תומצעה קוזיחל ןדיס תפסות תחקל שי ,םירירש ןויפיר
תועוצרו םירירש יקזחמב םהינש ואצמנש ןגנמו E ןימטיו - בגה תופיקז לע רומשל
.רושיק
:תיטפואימוה הרוצב - םויזנגמ תחקל ןתינ - באכה לע לקהל שי תישאר ...םויה בצמב
.תועש 4 לכ םילבולג העברא Mag phos - D6
ףוגל תועדומ תררועמ וז הטיש םג - "זיירקנדלפ" תטישב לופיט לע הצילממ דואמ ינא -
.קסיד תצירפב לופיטב הבר החלצה תמייקו ותוא תנזאמו
םג ...רוזחי בצמה ןכ אל םאש התוא קלסלו הייעבל הביסה תא תולגל שי יללכ ןפואב
הביס תווהל לוכי ותוא קורפל תורשפא ילבמ - חתמ לש ךשמתמ בצמ וא ,ישפנ רבשמ
.בגב הייעב איהש וזיאל הבוט
דומע תא שימגמ ,ףוגה לש ןזואמ בצמ לע רמוש עובק ןפואב הגוי לוגרת - הגוי
החמישה תא הלעמו םיישפנו םייזיפ םילער זכנמ ,תוינויח לע רמוש ,הרדישה
.תואירבהו
דואמ רוזעי לוגרתה ("לוגרת הגוי" - קרפב ינייע) "ףתכ ךרב" - הייעבל דחוימ הגוי ליגרת
.םויה ךבצמב

.המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006