הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
...ןתש טעמב גופס ןותחתה תובורק םיתיעל םויב םגו הלילב הביטרמ ןיידע תואר הדליה

:הבושתה
!תירינ אמאל בר םולש
ליג דע בלחל תיגרלא התיה תוארש ךכל רשק שי םא ךתלאש ךשמהל עגונב תישאר
.אל יתעד תוינעל - םייתנש
:ונניינעלו
,ןתשה יכרדב תקלד לש הדימ איהש וזיאמ תלבוס תואר םא תידוסי הקידב קודבל שי*
.תוקלדל הייטנ שי ןתש תחירב לש הייעב םע תונבה בורל יכ רבתסמ
:הלק תקלדב לופיטה -
זיכרת לכ ומכ ללדלו עבט תיב לכב גישהל ןתינ - "תויצומח" זיכרת לש הבורמ הייתש .1
.םימב
.םיכרצ תיישע רחאל םימב בטיה ףוטשל גואדל שי .2
ךרדבש םושמ ...םיילגרה ןיב - ןוויכמ אלו תינרוחאמ בגנל תעדוי הדליהש בל םישל .3
...קיתרנל םימרופילוק לש הרידח שי וז
תא אטחלו רדנבל ןמש לש תופיט 2-3 ףטפטל שי םימה םע לולידב תחלקמ לכ םותב .4
.תופה
רסוח ,תוחונ רסוח לש הדימ וזיא םעפ ףא שוחת אל תוארש גואדל שי - הבטרה *
תשמשמ הבטרההו ןכתייש םושמ תאזו - הביטרה איהו הרוק רשאכ זגור וא תונלבס
:הנישה ינפל - ךכל רבעמו ...ךתיא קחשמל ילכ הרובע
:םינותחתה םירטקניפסה קוזיחל םיליגרת
תופכב קזח 'סקלפ' - המינפ הפיאש ,ןיטולחל תודומצ ,תורשי םיילגר בגה לע בכשל
.הפישנו רורחש ,םיילגרה
.הפישנו רורחש ,םיילגרה תופכב קזח 'טנייופ' - המינפ הפיאש -
(תרוונסמ שמשש ומכ) םייפעפעה ץוויכ -
(הקישנב ומכ) םייתפשה ץוויכ
.קיסותה לש קזח ץווכ ,הטימהמ מ"ס 5 -כ תורשי םיילגר תמרהו קזח םיפורגא תריגס
תא תופרהלו הפה ךרד הפישנ ,ץווכמ ימצע תא קיזחהל ,המישנ תריצע ,המינפ הפיאש
.תחא תבב ףוגה
(לודג יכה) םיינעה תחיתפ -
(בחר יכה) הפה תחיתפ
(תוחותמ תועבצא) םיילגרה תופכ תחיתפ
.הטימהמ מ"ס 5 -כ תורשי םיילגר תמרה
.האלמ הייפרה - הפישנה םעו ,המישנה תריצעו הפיאש ידכ ךות לכה בוש
תא חינהל ןכמ רחאל הנישה ינפל שממ םימעפ המכו המכ ל"נה לוגרתה לע רוזחל שי
קזח שקבלו םייניע םוצעל ,בלה חתפמ - הזחה תיב זכרמ לע ףכ לע ףכ - םיידיה תופכ
ףאב הל דרגת הבוטה הייפה אובת דיימ םיתורשל םוקל ךרטצת תואר רשאכש קזח קזח
תומדל תואר לע ברע לכב ...החמש הטימל רוזחתו םיתורשל ךלת םוקת ...ררועתת איהו
.ךילהתה לכ תא תומוצע םיינעב החור ינעב
תכלל לכות איה ןתשה תחירב לע רבגתהל חילצתו רתוי תצק לדגת איה רשאכש עדת תואר
...דועו "המ'גיפ תוביסמ" תורבח םע גוגחל
איהש לע הבוטה הייפל דואמ םידומ ונחנא ,אל םא םגו ונל חרב םא םג ,רקוב לכ -
...חילצמ אלש ימ ןיא ,ןמז ךרואל הדמתה שרוד לוגרתה ...ונל רוזעל הסנמו תרזוע
יפל ןתשה תיחופלש רוזיאב) דיה ףכב תופוצר תוינש המכ ךשמב הציחל רוזעת דוע -
לעמ טעמ ,תיזכרמה הדוקנב דיה ףכ לש ןותחתה קלחב (דיה ףכ לש היגולוספרה
.חריל סונוו תעבג ןיב ... "םידימצ"נ
.םויב םימעפ רפסמ הציחלה לע רוזחל שי -

.הבר החלצהבו הקותמ הניש

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006