הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
בגה יחותינ זאמ .סוחס תקירח ללגב ךרב חותינו ,םינש שולש ינפל קסיד תצירפ חותינ
.הנוכנ אל העונת דחפו .טרופס רסוח ללגב לקשמ ףדועמ תלבוס ינא

:הבושתה
.תיגח ךל םולש
ימד .החלצה יאו תולבגומל םרוג ומצעשכל דחפ .ללכב דחפל ךרוצ ןיא .רבד ררוג רבד
סוכ שיגהל וכרדב ןוכנ אל לועפל דחפבו ןוחטיב רסוחב ךלוהש רצלמ ךחור ינעב
.החמישבו ןוחטבב ךלוה רצלמ ותוא תאו ...הפק
קר אל .העונתמ תענמנו ,הנוכנ אל העונת תושעל תששוח תא םויה .ןזואמ וניא ףוגה
הניא העונתהו יובח דחפה דואמ תוטושפ תולועפב םג רמולכ ,המוזי תינפוג תוליעפמ
.לדגו ךלוה ןוזיאה רסוח רמולכ ,תמרוזו תישפוח
תטיש" תאו "זיירקנדלפ תטיש" תא יסנ העונתל ןוחטיב ריזחהל תנמ לע תישאר
."רדנסכלא
תעדל ,העונתב ןנובתהל ,ךלש ףוגל בישקהלו ריכהל דומלל ילכות םיבוט םיכירדמ תרזעב
.הרואכל תוילאיווירט תולועפ ,בכשל ,תבשל ךיא ןוכנ םוקל ךיא שדחמ
.הקוצמב ךלש רוביחה תומקר
.יטפואימוה תחקרמ תיבב גישהל ןתינ ,רלסוש יחלמ - - Calcarea fluor D6
.םייעובש ךשמב ,םויב םימעפ 3 םילבולג 4 תחקל שי
תומקר תא תונבל ךל רוזעיש ,ןוכנ טירפת ינבו יצעייתה .הליכא ילגרה ינש ףסונבו
.םינמוש תורבטצה הענמיו (םילרנימו םינימטיו ללוכ) .רוביחה
יאצימ ,האירב תויהל ירחבת ,ךרובע ורחבי םייחהש יכחת לא ,ןוזיאל רוזחל יטילחה
.ךתוא רישעיו םורתיש תוניינעתה םוחת

.חוכ רשיי ,החלצב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006