הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
החיל הנשי םיתיעל ,תלעתשמ ינא ,טיכנורבמ םיימעפ יתלבס וב ןורחאה ףרוחה זאמ
תעכ .הקיטויביטנא יתלביק ,"המותס" השיגרמו תלזונמ .לועישה םע תאצויה
.דריש םוחה אלל םימייק םימוטפמיסה

:הבושתה
לחר ךל תובר תומולש
טילחה ונלש ינויחה חוכהש "העדוהה" וניה םוחה .תיבויח העפות איה םוחה תיילע
.יוצר וניאש תא קלסלו המחלמ זירכהל
ךרוצ שי ,ותמישמ תא םילשהל ול רשפאנש ךכב ףוגל רוזעל ונילע הלוע םוחהש ןמזב
חורל םיפושח הייהנ אלש דיפקהלו ויסיכ םע ,ררוואמ רדחב ,בכשל - האלמ החונמב
.םיצרפ
.הברה תותשל דיפקהלו ,לוכאל אל ףידע
.זכנתהל םילערל תתלו עיזהל ,תוסוכ 20 -כ ןרופיצו ןומניק תולקמ םע םיחותר םימ -
.תופסונ תוכרעמב עוגפל אל תנמ לע רהמ רתויש המכ ףוגה תא תוקנל לדתשהל שי
אלש ןוויכמ .החילהמ תוקנתהל חילצמ וניא ףוגה ךא ,םוחמ דוע תלבוס ךניא םויה -
הבושתה תא יארק אנא - רתוי ךשוממ לופיטב ךרוצ שי .הלחתההמ ןוכנ לופיט ןתינ
,חינזהל אל בושח ,ישממ לבס ןיאש בצמב םג ג.א.א תכרעמב שדוג אשונב הנתינש
.חמש ינא אירב ינאשכ .ותוינויחל רוזחיו אירביש דע ףוגב לפטל

.המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006