הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
יבאכ ,ףאה ,ןורגהמ םימומידל תמרוג רשא ג.א.א תכרעמב שדוג ,תוציקעל תויגרלא
.אצממ אלל יט.יס ו ייא-רא-םא ללוכ תוקידבה לכ .ןזוא יבאכ ,שאר

:הבושתה
.הנדל בר םולש
,חומשל רתוי ,דחפלו גואדל תוחפ ,םהמ תונהל יסנ .תויעבה לכ םע - םיפי םייחה ,ךויח
.עגר לכמ דומללו ןוצר תעבש תויהל
רקובה לש תומדקומה תועשב ןיה ףוחב תצק תכלל ,דואמ רוזעת עבטב הייהשה תישאר
הארת איהשו שמשה תא תוארל ,תיבה דיל הניג וליפא ירשפא אל םא ,צ"החא וא
.ללכב הייגרנאה תאלעהו תינוסיחה תכרעמה קוזיחל ,החילה תדרוה לכל בושח ...ונתוא
םיידיה תופכ לע תופיט 2-3 ףטפטל .תוציקע ענומ "הלנורטיס" - ירטא ןמש - תוציקע *
'וכו םיעצמה לע חורמל םג ןתינ (זכורמ דואמ ןמשה) ףוגה לכ לע חורמלו
תעינמב ,הציקעה יוטיחב ורזעי ונצקענש רחאל םימב ללוגמ רדנבלו התה ץע ןמש -
.דוריגל יוריגה תא ועיגרי ףאו תיתקלד תוחתפתה
:ג.א.א תכרעמ *
.שדוגה ךוכירל דואמ ורזעי "סרופניכא" vogal תרבח לש הציצמ ירודכ -
הציצמ ירודכ - סילופורפ + C ןימטיו -
שולש X םויב םילבולג 4 היטפואימוה - - mur 06 PHOS +KALI D3 ferrum
.םויב םימעפ
.ףוגב תויצמוח ףדועו חתממ עיפומ - שאר באכ -
.רקובה דעו צ"החא שמח העשה תוביבסב לוכאל קיספהל םייעובש ךשמב יסנ -
יעבצו םירמשמ םירמוח אלל דבועמ תוחפש המכ היהי וזה הפוקתב ילכאתש ןוזמה -
.לכאמ
('וכו םוחל ,תוגוע ,תוטספ) וירצומו חמקמ ןיטולחל ענמיהל
.לוכאל העש יצח רחאל קרו םימ + שבד תיפכ + םלש ןומילמ ץימ תותשל רקובב -
.תוסוכ רפסמ - .הסילמ + ןרופיצ + ןומניק תולקמ לש הטילח תותשל םויה ךשמב -
תכרעמה קוזיחו םדה רוהיט ,ףוגהמ החילה ירובצימ יוקינל רוזעי ךילהתה לכ
.תינוסיחה
הקיזומ יוולב .תומישנל הנישה יפל תוקד 10ו רקובב תוקד 10 ישידקת םא היהי בוט -
ימשנו ,םיינעה תא ימצע ,ןטבה לע םיידי יחינה ,בגה לע יבכש .לילצו עבט לש המיענ
.הפישנ + הפיאש - ףאה ךרד
הלוכי תא ...רתוי חמש ףאו אירב ,רתוי חונינ ךפוה ףוגה תא ישוח המישנ לכ םע
(םידלי לוגרתב עיפומ) ךרדומה ןוימדה תויחנהב שמתשהל

חוכ רשיי
.המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006