הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ידכ (יביטנרטלא) תחקל לכוא המ (םויה לחהש םומיד םע) ןתשה תיחופלשב תקלד
?הייעבה תא רותפל

:הבושתה
.הגונ ןלהא
.רחא והשמ רבכ הז םומידו דחא רבד הז תקלד .קודבל תכלל תישאר
:ןתשה תיחופלש תקלדב םסק לופיט *
(עבט תיב לכב תונקל שי) םילע - ררזוע
20 -כ הנטק שא לע לשבלו ,החיתר ידיל ןיבהל ,םימ תוסוכ 3 + תושודג תופכ 1 - 3
.תוקד
בצמב תוקד 20 -כ תבשל .רובטה הבוג דע - םימב אלמ טבמאל חתרמה תא תקצל ,ןנסל
.קיתרנל םימ תסינכ רשפאמש
.הרבע תקלדה יכ המדנ םא םג םימעפ שולש ךשמב םיימוי לכ לופיטה לע רוזחל
(רתוי רשפא)
.םויל תוסוכ 5 תוחפל (עבט תיבב קישהל ןתינ) תויצומח ץימ תותשל - 2
תוארוהה יפ לע תחקל - (םראפ רפוסב גישהל ןתינ) לילג םוה תרבח לש "לג - נירוי" - 3
.םימ סוכב זיכרת -
תונטק תודליל םג ירשפא לופיטה *
.הדידנקה תייעב רובע יתתנש הבושתב םג ינייע השקבב *
...ךל ואיצוהש הרמה סיכ תא ירכז ,הנשתו רוזחת אל הייעבהש תנמ לע ,ךכל רבעמ
שי .םתוא ירקעו הישרוש תא ירתא ,תורירמה תדימ לש האצות םניה תרבצש םינבאה
.חולסלו "ףדפדל" הטלחה ילבקתש וא .תרמוא ךניאו רמול הצור תייהש םירבד הברה
...רחא "טנטפ" יאצמתש וא

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006