הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
רחאל ,הנורחאל .דועו םילושלש תויניצר הביק תויעבמ יתלבס יאבצה יתוריש ךשמב
.בלחל השיגר ינאש ררבתה תוקידב
.םלתשמ יתלבו קזח באכמ תלבוס ןכמ רחאלו "תאטוח" ןיידע ינא תובורק םיתיעל
?הביקה תא םקשל ךרד שי םאה

:הבושתה
לכימל תובר תומולש
ןיאפאפ םיזניאה תא הליכמ היפאפה .יתימא אלפ - היירט היפאפ - הנושאר הרזע
.ןמאי אלש ןפואב הביקה תמקתשמו תינבנ ותרזעב
ורחאי אל תואצותה ,הפוקת ךשמב ברעבו רקובב הנטק היירט היפאפ יצח לוכאל שי
.אובל
ונלש לוכיעה תכרעמ .ירשפאה םדקהב ךלש הביקב ילפטתש בושחו הריעצ תא - האלה
רבדה בצמה תא חינזהל יכישמת םא .שפנהו ףוגה לש תיללכה תואירבה לע תיארחא
.תופסונ תוכרעמב עגפי
,אשונב תורפס ישכר .הנוזתה אשונב ךל ץעייש יעבטה םוחתב קסועה םדאל ינפת
וצעיי הב ךרדה לע רומשל ךיילע לקי ךכ ,ותובישחו ןוזמה לע עדיב ךמצע תא ירישעת
.תכלל ךל
הגוי לוגרת - ליבקמב
.ןוצרה חוכ קוזיחו תוכרעמה ןוזיאו שודיח ,םדה תמרזהב ורזעי המישנהו לוגרתה
תכרעמ לע רישי ןפואב עיפשיו הלעי ךלש חורה בצמ - תבלושמה הדובעהמ האצותכ
...רבד ררוג רבד ...םיסחיה
ךויחב םייסנו ןטבב ונלחתה
ןורל המח ש"ד

חוכ רשיי תכרבב
.החלצהבו

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006