הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
אל .הכמו עירפמ - העורפ תוגהנתה לע ןורהצהמו ןגהמ תונולת תועיגמ .שמח ןב ידלי
לצא םירוהה םע לופיטב םישדוח השולשכ .בשק תייעב ןכתת ,יביטקא רפיהכ ןחבוא
.תילכשו תיתוחתפתה תירוטומ אירבו חקיפ דליה .דחוימב רזוע אל ,תיגולוכיספ
הצקב רואה תא תוארל רוזעיש רחא וא יטפואימוה - יביטנרטלא לופיט שי םאה
.הרהנמה

:הבושתה
םירוהל תובר תומולש
.םכידי הנקזחתשו חוכ רשי תישאר
יבילמ הלאשה לע הדומ ינא
.תובר תוחפשמ דירטמ אשונה
ףותיש שרודו םינואה רסוח תשוחת תא ררועמ אוהש םושמ דחוימב ,טושפ הז בצמ
םימרוגה לכ ןיב ,םמצע םירוהה ןיב ,תיכוניחה תכרעמה ןיבו םירוהה ןיב .ףיקמ הלועפ
...דועו דליה ןיבל
ליחתהל ץלאנ םיתיעל ...רזוע וניא תיגולוכיספה םע לופיטהש השוחתה הנשי םא םג
ןעמל קר ולו ,תשקבמ "תכרעמה"ש לופיטה םע ךישמהל דבב דבו יביטנרטלא לופיט
.יבויחל בצמה תא םדקל םילדתשמו םישוע ונאש הנכ השוחת ןתניתש
.לודג ישוקב ןגב הביבסה םג ךכ ךותמ ,קפס אלל הקוצמ לש בצמב אצמנ שמחה ןב יליג
לומ םינוא רסוחב תננגה ...םינחבמב םידימעמו השלוח םיהזמ חינהל שי םידליה
רבכ אוה םא וליפאש תימדת ומצעל הנוב יליגו ...םיננולתמה םירוהה לומ ...יליג
תאז לבקיש ימ ןיא ונממ ץורפל הצורש המילא הבוגת לע רבגתהל חילצמו לדתשמ
.לגלגה תא רוצעל השקו ...יוניש שי ןכאש ןימאיו הכרבב
רהמ ול רוזעל בושחו יאדכו "תורגסמ"ו "תוכרעמ" םע שגפמב וכרד תליחתב אצמנ יליג
.וייח לכ ךרואל וילע עיפשיש תוישיא הנוב שגפמ רצייל רשפאה לככ ףיקמו
הלועפ/הקידב/בשחמל תודוקנ
.םירוהב ,תננגב ,הביבסב ,ומצעב דליה לש ןומאה תדימ חותיפ - ןומא -
...בצמל םימרוגה דחא הניה ןיינעה רסוחו םומעישה תדימו ןכתיי - ןיינע -
.ןיינע ימוחת רישעהלו שפחל
ומצע תא אטבל דליל ירשפא המכ דע - יוטיב -
.םהב בוט יליגש תומוקמ קזחל
הנכ תורבח - יסחי תכרעמ תיינב - רבח -
תונלבוסה תדימו תוגהנתה לע ,ונלש םיבצעה תכרעמ לע הבר העפשה ןוזמל - ןוזמ -
.םיבצמלו הביבסל ונלש
(תינוציק אל) הטושפ תינכת תיינבב רוזעיש ,יעבט ןוזמל החמומ םע ץעייתהל שי -
.ןוזמה תעפשהל םיעדומ תויהל יליגלו םכל רשפאישו
יירמש ומכ ןוזמ תופסות ...ךפיהלו רתוי םיחונינ ונתוא וכפהיו הבוטל ועיפשיש תונוזמ
.דועו הריב
וילע יארחא היהי דליהש טקייורפ תתל תננגהמ שקבל * - תוירחא -
תואצותב אשונה אוה .הכמ אוהשכ ולש תוירחא וזש העידיה תדימ תא יליגב ססבל *
.תרחא טילחהל ול רשפאיו
המכסהה וא/ו תועדה יקוליח תדימ תא .תיבב לובגה תדמעה אשונ תא ונחב - לובג -
...םכיניב
.דואמ וב םינימאמ ולש םירוהה - םתאש דימת עדיי יליגש דואמ בושח - הנומא -
"דובעל" תורשפא םוש ןיא הפ ,רפתשיו ךלי בצמהש םיעדוי םתאש ךכ ידכ דע םינימאמ
...תורתסנ ארוק אוה .יליג לע
ךוכיח תטילק תניחבמ םיבצעה תכרעמב תושיגר תמייק םיתיעל ,הקידב שרוד * - עגמ -
.ךוכיח םיצעהל לוכיש רבד - יזיפ וא יטגרנא
.תומילאה תדימ תצרופ דחוימב םתיאש "םירגמ" םידלי וא םיבצמ יוהיז *
עגמה ...יוסיע הזל אורקל ילבמ יליג תא תוסעל םירוהה םכתניחבמ - םוזי עגמ *
.םירבטצמ םיחתמ ררחשי
...יולימ םיחרומ ...קצבה תא םישל ונחנא "...התיפ ךתוא השענ אוב" :קחשמ שי
םיסגונ ונחנא הנכומ התיפהשכ ...תונויער דועו ...םינילבת ...קרי םיפיסומ
...םיללותשמו
.המוזי היגרנא תקירפ - רתומ -
ףוחב קועצל ,ןטבהמ תולוק עימשהל ...ץופקל דוקרל ...שער תושעל ...וב רתומש ןמז
...דועו המישנה תולכ דע קוחצל ,ץורל ,ףפותל ,םיה
תוקד 10 קר וליפא - אבא םע וטנ ולש ןמז ול שי םוי לכש תעדל ךירצ יליג - וטנ ןמז -
אשונ הזיא םע אל ,לודגה חאה םע אל ...דחא ףא ילב ...אמא םע וטנ ולש ןמזו
.ולש ןמזה תא ונממ בונגל עגר לכ לולעש ןופלטה םע אלו ...וב ןודל ךירצש
...עדויו הצור יליגש יאנתבו םכנוימידב הלועה לע דחי ודעת הזה ןמזב .ןוחטיב םע ןמז
היהתש האירב םיסחי תכרעמ תיינב תליחתל תוכיא ןמז .םויא םוש וב ןיאו ולש ןמז הז
.םינש ךשמב תחנל םכלוכל
...םהינימל םילפטמ וא לודג חא ,םירוה דבלמ ,יוקיחל תיבויח תוישיא - תומד -
.הגויו המיחל תונמוא - ןישוקויקל רטסאמ .אלפנ הרומ ץכ ןנור
,תוביציהו זוכירה ,בשקה תלוכי תא ריבגהל ,תומישנ דומלל - יליג לכוי ןנור םע שגפמב
תומילא יהמ ,חוכב ןוכנה שומישהו בותינה לע חחושל ,ןומאהו ןוחטיבה תא קזחל
.תלוזל דובכ והמו
םינש ךרואל םתוא הוולמ - ץראב םידלי תואמ םע תכרובמו האלפומ הדובע השוע ןנור
.הלוכ הביבסל רוא ידומעכ םתוא הנובו

.םכלוכל הבהאבו החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006