הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ונחנא הז ללגבו הברה יל אנקמ אוהו 19 ןב אוה ,םישדוח 10 םירבח ילש רבחו ינא
?רשקה תא םייסל םיכירצ ונחנא םאה .הברה םיבר

:הבושתה
!ןריש ןלהא
תא תדמעה םאה ?בוזעל חוכ ךל ןתתש הבוט הביס תשפחמ תא םאה ?תבהוא תא המכ
?האנק יהמ תלאש םאה ?אנקמ אוהשכ ומקמב ךמצע
ותוא יפתש ,שיגר םוקממ רבחה םע ירבד ,ליעל ונייוצש תודוקנה תא תנחבו תננובתה םא
רבד הניא האנקש םושמ אנקי אלש ישרדת לא תאז םע ,שפוח תדימל הקוקז תאש ךכב
.טלשנ
ןוחטיב ול ינת "םידידי" םע תאשכ "ולש" רתוי תויהל ילדתשה ,ךתבהא תא רתוי ול יארת
האימחמ ותאנק - ,ךלש עדומ תתבש יעד תאז דבלמ ,ותאנק חתפתו ךלת אליממ .םוקמו
.דואמ ךל
ןאל ,תאצמנ תא ימ םע ול תפכיא היהי אלש והשימ םע ייהת הב םיסחי תכרעמ ימד
...'וכו תכלוה
ךיילע - וילעו רתוי האנקה תא ררועמש דחוימ דחא והשימ שיו ןכתיי ,ךביל ימיש
.רתוול
.רתוי האירב םיסחי תכרעמל יכזת זא לבא רתוול םג םיתיעל הז בוהאל
ףייכ כ"הס םא "...שער םישוע תחא רויכב םיריס ינש" יעבט רבד הז תויגוזב ביר יכ םא
...םשו הפ ןטק שער הז המ ,דחיב ונל

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006