הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
הלפה יתרבעש רחאל םיישדוח .םינוש תומוקמב ונרג ,ןיאושינה ינפל רבח יל היה
.יחכונה ילעב תא יתרכה ןואכדו לובלב לש הנש יצחמ רתוי ירחא .ותמזויב ונדרפנ
.לבלבמ הז םישגפנ ונאו אצויש ךכ ,תדבוע ינא וב רוזיאל ךומס עגרכ דבוע רבחה
.רשק ונניב ןיא םולש-םולשמ ץוח .לבלבל ךישממ אוה תילאנויצר כ"דב ינאש תורמל
שמחמ הלעמל ורבעש תורמל ותוא םג תבהוא ינאש תבשוחו ילעב תא דואמ תבהוא ינא
ונדרפנש זאמ םינש

:הבושתה
.הרפוע ךל םולש
.רוכזלב רבעה תא וא ..."היהי המ" לש הגאדב דיתעה תא תויחל הייטנה ונל שי
הלולצה הייארה תלוכי םלעתו ךלת ךכ ,עוראמ םיקחרתמ ונאו ןמזה רבועש לככ
.היילשאה סופתת המוקמ תאו ונניעמ הריהבהו
תא תבהוא טושפ ילואו "...ותוא םג תבהוא ינאש תבשוח ינאו ילעב תא תבהוא ינא"
...יהמ תעדוי ךניאש יפ לע ףא ...הבהאה
תייה אל לבא .םג ולוכ םלועה תא תבהוא תייה ,תמא תבהא ךלעב תא תבהוא תייה וליא
.ללכ תלבלובמ אלו החמש תייה ...ףסונ שיא םע השאו רבג תבהא ךתעד הלעמ
היילשא יהש וזיא תונבל וא .רבעב ונתוא החדש והשמ "בוהאל" םיפידעמ דימת ונחנא
המל ,בלהו הבשחמה תא קיסעיש והשמ ..."וקתמי םיבונג םימ" ...רוסא והשמ ביבס
...ונתוא בהוא רבכש "ונלש" רבכש והשמב םיקוסע תויהל ונל
תא יכירעת .החמישב הווהה תא תויחל יליחתה ,יררועתה ,הלודג הבוט ךמצעל ישע
דובכה תא ול ינת ,ותוא ךל שיש לע ידות - םישעמב ,םילימב אל - םויה ךלש שיאה
הבהא רתוי הברה ךל הארי וליפא ילואו ,בהוא אוהו ךלש וה יכ וב יבהאתת ,יוארה
.ךבילמ הנכ ייהת תא םא
והשימ הז םויה ...ךלש ןיאושינה ייחב אלו ךייחב םירחא םימוחתב םישוגיר ישפח
...ךתוא ןיינעיש שדח והשימ הז רחמ ...ותיא תינסרה םיסחי תכרעמ ךל התיהו תשגפש
אלו ,דחא שיגרהל עמשמ - ךלש תויגוזה שומימל תיארחא תאו ,תבהוא תא ,האושנ תא
...רחא והשימ םע היהי שארהשו דחיב תויהל
תויתואה רדס תא ףילחהל תיארחא תא .םימעפ שולש ךתלאשב תרזוח לובלב הלימה
םוחב ךל הצילממ יתייה .םייחב םימוחתה לכב החימצ ,תושדחתה - ,בולבל -ל לובלבמ
.אלפנ הרומ ךל היהי אוה .םלועל דלי איבהלו ךתבהא תא שממל .אמא ךופהל
רובעל םימיל ןתונ ,הרכהה תא ךל לבוכש רבד דוע - הנאוחירמ תנשעמ תאש תנייצ בגא
.תרחא םעפב ביחרנ הזה אשונב - החמישב תויחל ךממ ענומו שפוח לש היילשאב

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006