הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
גוסמ םלוכ .ינושארה לודיגה יוליג רחאל הנשכ דבכב םיינטרס םילודיג ינש ונחבוא
םילופיט שפחמ .יתפורת לופיט ץלמומו תיגרוריכ היצפוא הללשנ .המוקרסומויל
.הרזעל םיביטנרטלא

:הבושתה
,תובר תומולש ירואל
"בשייתהל" הייטנה ןטרסה תלחמל ...ונלש םיסעכה תא "ףוסאל" הייטנה תא שי דבכל
תוחפ םינשיו ,דואמ םינשי םיסעכ .םוסח רמוא הווה שלח .ףוגב תיסחי שלח םוקמב
תדימ תא דירונ ,ונלש הלבקה תלוכי תא לידגנ דבב דב ,בוש םהב ןנובתנש םישרוד
יאדוובו טופשל תלוכי ללכ ונל ןיאשו םילבגומ ונחנאש רוכזנ ןמזה לכ - תויטופשה
...תונקסמהמ זגרתהל/סועכל רתוימ
- ףסונבו
דועו הנוזת יבגל הכרדהו ללוכ לופיט תונבל ךל רוזעי - 02-5373497 ןמרב בוקעי *
לודיגה תריצעב עגרכ רוזעיש גניליהב בוט לפטמ *
דוביעו םיטושה םיבשעה לכ תריקעל םילכ הנקיש בוט הרומ תכרדהב הגוי לוגרת *
.הבוט הקלחל שדחמ

המלש האופר תכרבב
.חוכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006