הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
אוה ריעצה ןבה ,11 - ו 22 - םידלי ינש שי יל .הקוור התיה רבעבש יתשיאל יושנ ינא
האור אוה יכ הארנ ,יתשיאל הבילעמו הטוב הרוצב גהנתמו ,תיבבו רפסה תיבב יתייעבה
תכלל םאה ,יונישל תושעל יילע המ ,יתשיא ןיבל דליה ןיב עורק ינא .עירפמ םרוג הב
?היעבב לופיטל יגוז ץועי םיריכמ םתא םאה ,ץועייל

:הבושתה
, Gender - ל בר םולש
איהש הממ הטושפ רתוי הברה איה היעבהש רמול החמש רתוי דועו תינפש החמש ינא
,התוא רותפל הרתי תולקב ןתינ אלא הל ענכיהל ןיא םלוא .תיעבטו טעמכ ,תיארנ
ינא ,"שדחמ תבכרומ" איה םא םג החפשמה "לעפמ"ב םילפטמה םיבר תומוקמ םנשי
09-7964828 דרו-ןיעב ונלש תוליעפה זכרמ - "הפקו תיב המילאק"ל םג םכתא הנימזמ
עובקל ףאו שגפיהל לכונ הב ,הבשחמהו השיגה יונישל שדוחה תואצרהה תחאל עיגהל
.ךכב ךרוצ הארנו הדימב

בוט לכ
.תוארתהלו

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006