הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ראונימ .רופיש אלל סקויו ירודכו למשח + היפרטוזיפ לופיט ,םיבאכ - האופק ףתכ
םייתנשכ ינפל .ףתכה הבוג דע די תמרה - םויכ בצמה ,םיבאכ אלל הלבגה לש הלחתה
הליחתה זאו ילאנויצנבנוק רבסה אלל הכעד היעבה ,ץחל יבצמב הייארב שוטשט תייעב
.הרוסיפ תייעב

:הבושתה
,לא בר םולש
רבגומ ץחל לש רצות - תויעב ןווגמ
תויטפואימוה תופיט הרוטקניט לש תינוציח החירמ - ףתכה תייעב -
Hypericum
.תושיחנב העונת לש לוגרתו הדמתה ...הלבגמל העינכ יאו
היאפפ תליכא ,ףירח תליכאמ ןיטולחל ענמיהל םימ תויתשב דחוימב תוברהל - הרוסיפ -
.םויב היאפפ יצח תוחפל - היירט
.ךנויעל אנא - המוד היעבל הבושתב בר טוריפב עיפומ הרוסיפב לופיט
הבג םויה דעש ךשמתמה חתמהו ץחלה תייעב תא רותפל שי ,לכה ינפל ילואו לכל ףסונב
.תולקב תיסחי לופיטל םינתינה ךא םינוש םימוטפמיסב עיפוה ,תיסחי לוז ריחמ

חתמב תויהל הביס ןיא
הפי טרס םה םייחה
.הנהת

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006