הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
לש הטאידב עגרכ תאצמנ ינא ,ןזואמ בצמב ינא ,סירתה תטולב לש דוקפת תת היעב
?עודמ איה הלאשה ,לקשמב תדרל חילצמ אל ינאו םימי שדוח רבכ לקשמ ירמוש

:הבושתה
,לחר ךל בר םולש
ריבעהל דחופ וא ,האלה ריבעהל הצור תוחפו לכוא עמשמ ,רמוש ינאש רמוא ןימשהל
ןכל השוע תא הטאיד וזיא תעדוי ינניא ,דוע ,תצק הז לע בושחנ זא ...דרפהל ...האלה
םהש םיאור ונחנאו םיינפוא לע םיבכורש םישנא שי ,יללכ ןפואב תסחייתמ םג ינא
םויו תומדקתה האור אל דחא ףא - המדאה יקמעמב תיללח הנובש ימ שי .םימדקתמ
...חריל תרגושמ תיללחה תחא תבב דחא
תחא תבבש ימ תא שיו ,הגרדהב דימ הצריש ימ שי הטאיד השוע ינאשכ םג ןפוא ותואב
ייה ,ןמז ךמצעל ינת ,רצק ןמז הז שדוח .לקשמב דירוהל ליחתי הפוקת רחאל םואתפ
יפרתשכו ,תואצותל תויפיצהו חתמה תדימ תא הנשת תונלבסה םג ,ךמצע יפלכ תינלבוס
.םוחת לכ יבגל ןוכנ רבדה - רתוי יחילצת
- רתויב בושח ןבומכו הייחש/הכילה םע הטאידה תא בלשל אוה בושח דואמו ףסונ רבד
תכרעמ לעו םדה רוהיט לע ,סירתה תטולב ןוזיא לע רומשל ורזעיש המישנ יליגרת
.ףוגב םירמוחה ףוליח
.הגויל הסונמ הרומ לצא דומלל ילכות המישנ יליגרת
:הצילממ יתייה ,לורטסלוכו םינמושמ תלבוס תאש ףסונב תנייצ
.(הביקב תויעבמ תלבוס אל תאו הדימב) קילויק - םוש לזונ לש םויב תופיט 20 .א
.םויב תוסוכ יתש - תיז ילעמ הת .ב
תוסוכ 2 תותשל רקובב ,ברעב םיחתור םימב הבליח תופכ המכ תורשהל הבליח יערז .ג
.ןוזמל ףיסוהל ןתינ ראשה תאו לזונהמ
.המוד הייעבמ םילבוסל יתינעש תופסונ תובושתב ינייעת .ש

.בוט לכ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006