הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
דצמ דחא דוע הנש רובעכ ,הזחב - המונידורביפ - ריפש לודיג תאצוה םייתנשכ ינפל
?עיצהל תיביטנרטלאה האופרל שי המ .ולגתה םינטק םיינש דוע שדוחהו לאמש

:הבושתה
,הרקי היא ךל םולש
רבכ הלחמש ןמזב יתימא יונישש הנימאמ ינא ,םיבר םימוחתב ףיקמו לודג יוניש
.ךמצעל תושרהל הלוכי תאש לככ םיבר םימוחתב תויהל ךירצ תיארנו העיפומ
הנומאה ,הדיחיה תורשפאה וזו תרחא ךרד ןיאש הנבות ךותמ יונישה לע הטלחהה
.החלצהבו תושעל דומלל ךיילעש המ קוידב הזש הנבה ךותמ יונישה ירשפאש
.רחמ אלו םויה אל - ןמזהו
,םיחמצ ,הנוזת לש בוליש ,ךורא חווטל יונישל ילכ תיינבו העינמ ,לופיט לש בוליש
,הגויו המישנ יליגרת ,ךרדומ ןוימיד לש תישיא הדובעו ינוציח לופיטב היגולוסקלפר
דועו הנוכנ הניתנ יהמ דומיל , הנוכנ הניתנ חותיפ ,ישפנהו יזיפה ףוגה לע הדובע
.םייחב הלילק ךרדו רומוה שוח חותיפ - םהבש םיבושחה דחאש םיבר םירבד
דימתהל ,תושעל ,טילחהל .םמצע ןעמל תמאב תושעל םינכומה םישנאה םיטעמ
זאו ימצעל רזוע ינא ,ינא - רוקמה םלוא ,םירחאב רזעיהל ןבומכ רשפא .חילצהלו
.רתוי יכרד תא יל תוארהל לוכי םיהולא

המלש האופר
חוכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006