הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
תפסונ המיחל י"ע ,יתחתיפש ישיאה י'צ-יאטה ןונגס תא רפשל ינוצרב ךא ,היעב יל ןיא
לככ בר עדימ שקבמ ינא ןכל .ותועמשמו "הרדומ"ה גשומ דע לע רשפאה לככ הברו
.תורוקמ יבגל רשפאה

:הבושתה
הנה הרדומ .תימינפה העונתה לע תובר העיפשמה תינוציח העונת - התועמשמ "הרדומ"
ומכ ריהז תויהל ןהב שמתשמה לעו הקזח המצוע תורדומל הרטנאט ףנעמ דחא ןאפ
םא קיזהל הלוכי הדימ התואב ליכהל הלוכי היגרנאל האירקש ומכ יכ ,שאב קחשמב
ףנעמ ןטק קלח ןה תורדומ יתנייצש יפכ ,הבושחה הדוקנה הפו - אלמ וניא עדיה
לש הברה הנכסה םושמ םלועל עיפוי אל םלשה עדיה םירפסב םג ,המלש ךרדמו
.שמתשמה
תנייצ .םרשקהמ םירבד איצוהל ארוקה לולע ךכ םושמו יקלחכ עיפוי םירפסב עדיה
,הבר החלצהב תלחאמו תכרבמ ינא - תחתיפש ישיא י'צ-יאט ןונגס רפשל ךנוצרבש
ךכרד לכ ךרואל ךתוא הווליש הרומ אוצמל ךיילעש המישנ התואב הפיסומ ינא םלוא
ןפואב דימלתל הרוממ קר רבועו רתסומ יתימא עדי ,הרומ התא ךופהתש רחאל םג
אלו ךרדל תאז רומשל ,רוקמה תא דבאל אל הרומה יל רוזעי תאז םע ,רישיו אלמ
אל ךא דואמ בכרומ אוה עדיה .ךרדב הנממ הבושח ןיאש תועינצה תדימ תא חוכשל
...יכרד דבאת אלש תנמ לע ךרד הרומ שורד םלוא ךבוסמ
- רוא טעמ ךופשל לוכיש דחא רפס -
MUDRAS
yoga
in your
hands
gertrud hirschi לש
םימ המדא - דוסי םע ,תכל בכוכ - הטנלפ םע רישי רשק דיה ףכב עבצא לכל :תעדיה -
.םיימשו ריווא שא
.ןתונה ,יבויחה דצה ןימי די ,חקולה ,ילילשה דצה - לאמש די
תנובתב" רפסה תא בתכ סטא השמ - תוישיא - י'צ-יאטל םיהדמ הרומ בושח יכהו -
...בלה לש תוחילשה ןה םיידיה "םייפכ
אוב - דרו ןיע בשומב "הפקו תיב המילאק" ונינבש זכרמב וצאישו י'צ-יאט דמלמ השמ
09-7964828 - תיבה תא שוגפתו השמ תא שוגפתו
בלהו םיידיה הברה תופתתשמ לכואה תנכהב םג ,ףש תויהל הצור התאש תבתכ דועו
...ןבומכ

.תוארתהל

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006