הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
םאה - ןיזוסניאו ןטולג קלוטנ תטאיד י"ע תלפוטמ - קאיליצנ םירוענ תרכוס תלוח ינא
?תויעבב לפטל תורחא םיכרד ןנשי

:הבושתה
,לט ךל בר םולש
דומילו ,תומישנ ,הגוי יליגרת ,הנומאה תא קזיחש בר ןויסינ ךותמ םגו הנומא ךותמ םג
תפורת אוה םג החמשה שגר תא חתפלו ןמאתהל .דואמ רוזעל םילוכי תיבויח הבישח
שממ ןהב לפטל ךיא תעדוי אל דוע האופרהש תורחאו הלאכ תולחמ הברהל אלפ

.החלצהבו חוכ רשיי

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006