הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ןנשי ,ןימ יסחי םויק רחאל םיתיעל םימומע םיבאכו ןתשה תיחופלשב ץחל לש השוחת
העיפומ ךא ,ןתש ןתמב ףרוש אל .קיתרנה רוזאמ תוריהב תושרפה יל שיש תופוקת
ישפנ ץחלב ינאשכ בורל עיפומ הזש בל יתמש .תורוחרחסו םיילגר יבאכ ,תיללכ השלוח
םיבאכ ,ןוירה לש ומכ םימוטפמיס ועיפוה הנורחאל ,ןימ יסחי םויק רחאל וא ,קזח
המ ,רידס ןפואב רוזחמ תלבקמ ,האכדמ תיללכ השגרהו תוליחב ,תוחיפנ ,הזחב םיקזח
.35 תב קר ינא ?הביסה תויהל הלוכי

:הבושתה
,ירימ בר םולש
םימוטפמיסה לע רפסל ,הקידב רובעל שקבל ,םישנ אפור לצא ץועייל תשגל שי תישאר
.עומשלו
הגוי ומכ .חתמ גיפהל ךל רוזעיש תושעל תבהוא תאש והשמ אוצמל יסנ תאז םע דחי
הז) ץוחלשכ ירובע השוע והשימש יוסיעל תכלל ומכ ימעפ דח ןפואב אל ךא - אמגודל
.רתוי ןוכנ תויחל ילכות ותיא ילכ ךמצעל שוכרל יסנ אלא (ףסונב אובל לוכי
הייהת ךמצעב יעיקשתש העקשהה ,תיסחי ךתא ינחלס חתמהו הריעצ דואמ תא םויה
.םיבוטו םיכורא םייחל תישפנו תיזיפ עיפשת הנתמהו ךורא חווטל
םייקל אל ,למ דחא שדוח ךשמב דחיב וסנו ךגוז ןב םע יחחוש .ןימה יסחי - ףסונ רבד
ימיטניאה עגמה תא וחתפת הזה שדוחב .הרידח דבלמ ןכ לכה רמולכ ,םיאלמ ןימ יסחי
.ןיטולחל ךכמ ענמיהל םכילע ,הרידחל הרוגמ ייהת וב בצמל עיגהל ךיילע ,םכניב
,שגר תניחבמ ןה םידדצה ינשמ הבר העקשהו הלועפ ףותיש שרוד ןבומכ הזה ךילהתה
.רבדל ושידקתש ןמזו ונבתש הריווא
זא .הזה ןמזב ינימ עגמ אלל וירחאל וילש עובשו רוזחמ ונמייסש ירחא ליחתי ךילהתה
ףוגה תא תולגלו תונהיל ,גנעתהל ךמצעל תנתונ תאשכ ליעל יתנייצש יפכ ךילהתה לחי
.ךשיא לשו ךלש חורהו שגרה שפנה
.תוברקמ תוחישב וברת ךא ינימ עגממ וענמת וירחאל עובשו ינשה רוזחמה עיפוישכ
ושגרתת עיגיש ןושארה ישיש םויב עובש -כ ןכמ רחאלו ךילהת לש עובש דוע ןכמ רחאל
תורשפא אלל) היישפוחו הטקש הריוואב הזה ברעב םייקתיש אלמ גוויזל וננוכתתו
.(הערפהל
האלמ הרידחל זע ןוצר לש בצמל תא יעיגת ומצע ברע ותואבש רחאל קר םייקתי גוויזה
וטילחתו הדימב ןכל ,הבר תובישח ךילהתה ךשמב יתנייצש טרפ לכל .אלמ יוריג רחאל
.וילע ורמש אנא ,ךילהתה תא רובעל
.רעש וחתפי תפתושמה הדובעהו הבהאה

.םכניב הניכשה ןוכשתו ןתיי ימ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006