הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
יל ןתינש לופיטה ,תועובש השולש רבכ תודירצל יל תומרוגש לוקה ירתימב תולבי יתש
תולביה תדרוהל חותינ רובעל יל עיצה אפורה .רייסוקב םשב הפה ךרד סיסרת אוה

:הבושתה
,הרפועל תומולש
ןה תולביה .טסיאומוה אפור לצא לפטלו תוסנל ,חותינל רהמנש ינפלש הצילממ יתייה
ץילמא תאז םע .היעבה שרושב לפטנ אל םא תושדח ואובי ןתוא תורכנש עגרבו ,רצות
:םירבד ינש
תא ןכיהמ ןיבהלו ןנובתהל יסנ ,הברה ךלוקב תשמתשמ םג ןכלו תננג תאש תנייצ תא .א
םושמ - ןורגהמ הלעמלמ אלו הטמלמ ןטבהמ תאצל ךירצ לוקה ,לוקה תא "האיצממ"
שיש ןוזיא רסוח רצונו הקיפסמ היגרנא וב ןיאש םוקמב בר ץמאמ זכרתמ זאש
.ונממ ענמיהל
.רוזעל דואמ לוכיש ליגרת .ב
םיידיו תודומצ םיילגרב ,ריקל םינפה םע (ריקהמ מ"ס 20 -כ) ריקל בורק רשי תדמוע
חותמ ראווצהש ךכ ריקה לע אוה םג רטנסה .ריקה לע תונעשנ שארה לעמ תורשי
וזה החונתבו םיילגרה תועבצא תוצק לע הלוע - הקומע הפיאש המינפ תפאוש ,םינפלמ
,(וזב וז תועגונ אל םיינישה) הייופר תסלה ,תורוגס םייתפשהשכ םוהמה עימשמ
.הלילח רזוחו לגרה ףכ לכ לע תדרוי ריוואה רמגינשכ
זוכירב ,תומוצע םייניעב ,יביבסמ םיחרוא ילב ,טקשב ,תונלבסב תושעל שי לוגרתה תא
קומעו ריהב ,לולצל ךפוהו ךלוה לילצה תא המדמ ינא ,ימינפה לילצל הבשקהבו ןורגב
.רתוי
אלמתמ ןורגה תא שיגרהלו ףוגה תא תופרהל תוקד 5-10 -כ בגה לע בכשל לוגרתה רחאל
.ןידעו ךר רוא םש םג שוחלו בלה רוזאב זכרתהל ןכמ רחאל ,ןידעו ךר רואב

.בוט לכ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006