הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
דואמ הז ?םייפקשמ ילב תויהל ידכ התוא רפשלו הייארה תודח תא ןקתל ןתינ םאה
.הדות ,יל בושח

:הבושתה
, ינגבי ךל םולש
רבדה ךא - "םייפקשמ ילב תויהל" ידכ דע וליפא ,תובר ןקתלו רפשל ןתינ טלחהב ןכ
.םיליגרתה עוציבב הבר הדמתהו תונלבס שרוד
.תויפיצפס תויעבל םיליגרת לש תורדס םהמ דומלל ןתינש םירפס שי
.הייארה תודחו םייניעה ירירש קוזיחל רוזעתש תללוכ הרדס ךינפב ןייצא
םייניעה תעונת םע עוני אל שארהש דיפקהל ,ףוקז תבשל -
םימעפ 21 הלועפה לע רוזחל - הטמל הלעמל הטמלמ טאל םייניעה תא לגלגל -
11 הלועפה לע רוזחל - טאל (קפוא וק) ןימיל לאמשל ןימימ םייניעה תא לגלגל -
םימעפ
11 הלועפה לע רוזחל - הטמל בושו הלעמל ןימיל הטמל לאמשמ .א :םינוסכלא -
םימעפ
םימעפ 11 הלועפה לע רוזחל - הטמל ןמי בושו הלעמל לאמשל הטמל ןימימ .ב
11 הלועפה לע רוזחל - טאל ןועשה ןוויכ דגנו ןועשה ןוויכ םע םייניעה תא לגלגל -
םימעפ
תא קיחרהל ,עבצאה לא הליזפב טיבהל ,ףאה הצק לע לדוגאה ןרופיצ תא דימעהל -
,ראשל דוגינב ,תאזה הלועפה .הלילח רזוח - ברקלו ןנובתהל ךישמהלו ףאהמ עבצאה
.תוקד 2-3 ךשמב תוריהמב תעצבתמ
באכ ,שאר באכ - םיבאכל םורגל םילולע יתלחתה בלשב םייניע יליגרתש ןייצל שי
הגרדהב ךשמהו לחתה ןכל .םירירש תוצווכתה באכל תמרוגש תולמעתה לכ ומכ ,םייניע
.אשונב רמוחב ןייעל םג ילוא הצילממ יתייהו הדמתהבו תונלבוסב

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006