הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
םגיפ חמצל רשקב לואשל יתיצר קר

:הבושתה
ךל םולש המענ
תיזעולב םגיפה חמצ - Rute Chalepensis
יקלח לכ ,די ףכ תרוצב םילע ,םילוגע םילועבג ,ץראה ןופצב רקיעב לדג ,דע קורי חיש
חמצה ףידמ ךכ םושמו ירתא ןמש תוליכמה תוטולבב םיסוכמ םייעקרק לעה חמצה
.םיבוהצ - ,ינוי-ראורבפ םישדוחב החירפ .זע ףירח חיר
'הסמח' םיריכזמה םילעה תרוצ ללגב םויה דע שמשמו אפרמו ןילבת חמצכ שמיש
.לארשי ייברעו לארשי תודע ברקב - תוער תוחורו םידש קיחרמה חמצכ
,םיינזוא תוקלד ,םיקרפ תוקלד יופירל הסונמו הקודב הפורתכ שמשמ תיממעה האופרב
.דועו הביק תולערה ,םיזע שאר יבאכ

.בוט לכ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006