הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
ידכ םיינויח יל ויהי היפרתויזיפ יליגרת הזיא תעדל יתיצרו לאמש ףתכ תקירפמ לבוס
.הלעמל דיה תא םירהל חילצהל

:הבושתה
.יקימ ךל םולש
םיליגרת המכ לבקת ,טסיפרתויזיפ לש הייחנה שקבת ,ךל בורקה ח"פוק ףינסל שג
תונלבס הברהו הדמתה ,תושיחנ הז םע בלש ,תיבב תולקב עצבל לכותש היישעל םיטושפ
.חילצתו -

.החלצהב

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006