הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
לכ יפל .ןורגב םיצחל ,ןטבב תוחונ יא ,תוליחב ,תרוחרחסמ םישדוח 8 -כ תלבוס ינא
םיינזואב םיקקפ יל ויה ליחתה לכהש ינפלש ןייצל שי .ןיקת לכה יתישעש תוקידבה
וא תרוחרחס יתחתפ ןכלו הפורתל תיגרלא ינאש ןכתי םאה ,הפורת יל הנתנ האפורהו
?םילזונ רסוחמ עבונ הזש

:הבושתה
,הרקי ןורשל םולש
יא לע דיעמ רבדה קיפסמ התוש אל ינאשכ .דסח הז םימ ,דואמ בושח - םימ תותשל
ךכ ,רתוי ךמצע תא קיסעהל ...חומשלו תותשל תותשל ,תותשל ...לבקל ילש תלוכיה
הברהל הקודב הפורת - םייחל ףתוש אוצמל דחוימבו ,תרוחרחס ךל שיש ירכזת אלש
.יבילמ אלא ,רמאנ רבדה תויניצב אלו ,תרוחרחסל םגו םירבד
"ןטשה לש ונכשמ םוקמ הקיר הרכה" רמוא אבאב
תיזיפ תושעל .תורתוימ תובשחמ הברה - שארב יל םיבבותסמ םירבד הברה םמעשמשכו
,אורבלב קוסע תויהל ,הנומתל הפצמ אלו הריכמ אל ינאש והשימל רוזעל ,והשמ
.הבהאה םג אובת ןורש לש ומכ ךויח םעו ךויחה תא בוש יל איבי רוצילב

.ונמיבו הרהמב ןמאו ןתיי ימ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006