הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
?תושעל העיצמ תא המ ,תרזוע אל החשמ םושו תפקרקב דחוימב סיזאירוספ יל שי

:הבושתה
אוה הלש רוקמהש הנימאמ ינא ,ללכבו תינורכ הלחמ לכ ומכ סיזאירוספ ,הרקי תאיל
תושעל תורשפא יל ןיא ךא יל רצ ,ףיקמו קימעמ לופיט םישרודש םיקומע םישרושב
.טנרטניאה ךרד
.המלש האופר

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006