הדפס עמוד זה שלח עמוד זה לחבר הוסף את פנאן לרשימת המועדפים שלך הפוך את פנאן לעמוד הבית

       
...ףסונ עדימ 
...רבעמ תצקו תיביטנרטלא האופר 
(יללכ) תובושתו תולאש :ב אצמנ התא 

:הלאשה
האצותכ השוחתב הרמחה שי הנורחאל ,םוקמב העוקת השיגרמ ינאש ןמז הז ?היהי המ
ךא םייניצר םירשק ינש יל ויה םויה דע ,35 תב הקוור ינא .ייחב םיבוט אל םיעוריאמ
ףסונבו ירוה םע הרג ינא .דואמ העוגפ יתוא ריתוהש טלחומ קותינב ומייתסה םה
תדחופ ,םירבד תושעל קשח רסוח השיגרמ ינא .םיישדוח דועב יתוא רטפל םידמוע
?היהי המ ,דיתעהמ דואמ

:הבושתה
,הרישל תובר תומולש
עמשמ - יל ,הבוטל אוה יל הרוקש המ לכש דימת החוטב קר ינא עדוי אל ינא היהי המ
םע "דואמ רשכומ סדנהמ" ןיינעה ךרוצל ול אורקל רשפא - ןימ שי ,ללכבו םדא לכל
תא טופשל אלש חטבו תוארל ,תעדל תורשפא ללכ יל ןיא - ינאו תיפוס ןיא הייאר
.יבגל ויתוינכות
םיעגרב אקוודו ,וז הנומאב קיזחהל םדאל דואמ השק ןכ יפ לע ףאו תאז תורמל םלוא
,הלקה הריחבה איה וז הנומאש ודיגיש ויהי דועו ךכ לכ הצוחנ איה םהב - םישקה
רוזעל לוכי םדא קר יכ ,הרקי הריש אל ךתוא םג ,ענכשל ןוצר לכ יל ןיא םתוא
.ומצעל
,ןכ ,תושעל הלוכי תא קרו תא - שיגדאו רוזחא ינא ךא יכרדב ךתוא ףתשל הלוכי ינא
םדקתהל יל ורזעי אל ךא םייעבט םה םירבדה ...דחפ שי ...קשח ןיאו הפייע תא
,םדוק המ זא ...תואיצמ תארוב הבשחמ - םיעדוי רבכ ונחנאו ,רתוי בוט לא האלה
המו ...ןושארל םדוק ינשה וא "םיבוט אל םיעוריא" כ"חאו ילש הגאדהו דחפה המל
...תעכ יל רתונ
םה ,םהילע בושחל המל זא אליממ ואובי םיערה םירבדה" רמואש בוט רבח יל שי
,יתימא המכ ,ןוכנ המכ "...םיבוטה םירבדה תא ןנכתנ ואוב זא דע ,דדומתנ - ועיגי
ךרואל הזשכו תורורצב תואב תורצ ,טושפ אל ,קפס ןיא - םיישק לש הרדיס - ןוכנ
.ךיידי תא הפרי אלש םלוא ,השק םימוחת הברהב הזשכו ,ןמז
!יאצמתו ,יבזע םירוהה לש תיבה תא .ךייחב יתועמשמ יוניש ינפב תדמוע תאש יטילחת
"לגעמ"ה תא ירבשת ,ותוא תושעל הליגר תאש והשמב אל איה םא םג השדח הדובע
דחפמש ימו ,רמושש ימ שי ,דחפל המ ןיא ירכיז - זיעהל יזיעה ,םינש וב תאצמנ תאש
...חילצהל לוכי אל
,תושעל אל יפידעת לא ..."תויועט השוע אל השוע אלש ימ" רמוא היה ל"ז יבאש ומכו
םג ,ןקתל תונמדזה ונל שי ןאכ יכ - הזה םלועב ןאכ ונחנא ,תועטל ידחפת לא
... ךכ לכ יתריצי היהיש ימ ןיא ...השדח תועט םוי לכב" - רמוא ילש הרומה ...תועטל
"...ורמגי תויועטה ףוסבלו
המ ,תיב קדב השוע תאש ינפל אלו ,רהמ - תויגוז ךל ישפח יכל .לכה רוקמ - הבהא
הדובע ישע .תויפיצה תמר תא ידירות ...הזה "רבד"המ ךלש תויפיצה המ ,תויגוז איה
,ידמ הפי אל ,ידמ ךשומ אל דחא ירבעת םכותמ םישנא הברה םע רצק ןמזב ישגפיהו
םע תאצל אל - םידלי ואיבתו רהמ ונתחתתו ידמ םולכ תויהל בייח אל - ידמ םכח אל
.םינש המכ הזיא םדא דוע
,ןכיה תינש ,הברה שוגפל ףייעמ הז ,ףייעמ תישאר ,ללכו ללכ הלק אל וזה המישמה
,יחילצתו ישעת ,ינימאת תא לבא .ןתחתהל םיצור אל הזה ליגה םירבגה תישילש
ךא ,רמול המ הברה דוע יל שי .תוכחל יקיספת ,ךייחב יונישה תא האיבמ תאש יטילחת
.עוציב רב אלו ינוציק עמשנ הז בתכה לע
םישל ךיילע קיתעה עדיה יפל ,הרמ סיכ תתירכ חותינ תרבע - ףיסוא םייסאש ינפל ךא
החמשה תא איבהל חוכה לכב לדתשהלו םייחב ךלש קופיסה רסוחו תורירמה תדימל בל
.רתוי ןוכנ םיתעל ןתיאו קצומ סיסב - ךייחל ןוצרה תועיבשו
שיאל ונתתש יוניכה אוה - וזמג ,"וזמג ברה" שודקה שיא לש ורבח חורה ריע - תפצב שי
.הבוטל וז םג - רמא רבד לכ לע ךא .וייחב דואמ תובר תואלתו םייוניע רבעש

חוכ רשיי
.הכרב הברהו בוט לכ

<< האבה הלאשל אלמה תולאשה רגאמל תמדוקה הלאשל >>


!ןאכ ץוחלל ןמזה הז - ...ןיינע לכב ?הלאש הררועתה
.םכתלאשל תונעל חמשי רתאה תווצ

.ןאכ וצחיל - "יביטנרטלא" תוניפ רגאמל הרזחל
בית ספר למחול ריקוד בכפר סבא דיור מוגן
גופי תאורה כיסויים לרכב לימודי שיאצו
WISHPro ערמונית מוגדלת סקראפ


[ ןאנפב םוסרפ ] [ ונילא ובתיכ ] [ רתאה תודוא ] [ ףדה שארל ]

FANAN.CO.IL 1998-2006